Реперториум (Ф. Уилър)

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ь Ю Я

АВТОРИТАРЕН (32) Vine
АВТОКРАТИЧЕН (32) Vine
АГОНИЯ, (емоционална)  
скрита, вътрешно мъчение (01) Agrimony
от скръб (29) Star of Bethlehem, (30) Sweet Chestnut
от мислени спорове и диалози (35) White Chestnut
АГРЕСИЯ  
разпалена / страстна (31) Vervain
злобна (15) Holly
искаща / властвуваща (32) Vine
АДРЕНАЛИН, (емоционален)  
чувства, че го има в излишък (18) Impatiens,, (31) Vervain, (02) Aspen, (26) Rock Rose, (39) Rescue Remedy
АКТИВЕН, ДЕЕН  
крайно, дължи се на ентусиазъм (31) Vervain
крайно, дължи се на нетърпение / прибързаност (18) Impatiens
извънредно, безмилостен и взискателен към себе си (27) Rock Water
АЛКОХОЛ  
привикване към (04) Centaury, (05) Cerato, (01) Agrimony
отказва от навика на привикване към (33) Walnut, (07) Chestnut Bud
болен, повръща от (10) Crab Apple
повтарящи се запои (07) Chestnut Bud
използва го като „опора", за да се сдобие с кураж (01) Agrimony, (19) Larch, (20) Mimulus
АЛТРУИСТИЧЕН (22) Oak, (04) Centaury, (25) Red Chestnut, (31) Vervain
АМБИЦИЯ липса на (37) Wild Rose, (13) Gorse
силно чувство на (31) Vervain, (32) Vine
определена, но разнопосочна (33) Walnut
недостатъчно ясно очертана (36) Wild Oat
да притежава / контролира другите (08) Chicory, (32) Vine
отложена / разочарован, дължи се на пречки (12) Gentian
АНАЛИТИЧЕН (27) Rock Water, (32) Vine, (03) Beech, (31) Vervain
АПАТИЯ  
обикновено (37) Wild Rose, (17) Hornbeam, (09) Clematis
дължи се на депресия (13) Gorse, (21) Mustard
дължи се на липса на енергия / изтощение (23) Olive
АРОГАНТНОСТ (03) Beech, (32) Vine
БАВЕН  
в научаване / коригиране на грешки от миналото (07) Chestnut Bud
поради незаинтересованост (09) Clematis
поради нерешителност (28) Scleranthus
започва да става (17) Hornbeam
БАНАЛНОСТИ  
умът му е завладян от (10) Crab Apple, (18) Impatiens, (03) Beech
БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ (30) Sweet Chestnut
БЕЗГРИЖЕН (01) Agrimony, (22) Oak
БЕЗЖАЛОСТЕН (32) Vine, (15) Holly
БЕЗМИЛОСТЕН (22) Oak, (31) Vervain
БЕЗНАДЕЖДНОСТ  
песимистична (13) Gorse
крайна (30) Sweet Chestnut
БЕЗ НАСТРОЕНИЕ  
дължи се на депресия (21) Mustard, (13) Gorse, (30) Sweet Chestnut
дължи се на самосъжаление (38) Willow
дължи се на апатия (37) Wild Rose
дължи се на незаинтересованост (09) Clematis, (16) Honeysuckle
дължи се на дълбока печал (29) Star of Bethlehem, (30) Sweet Chestnut
дължи се на загуба на посока (36) Wild Oat, (33) Walnut
дължи се на подчиненост (04) Centaury
дължи се на страх (20) Mimulus, (19) Larch
БЕЗОПАСНОСТ  
страх за чуждата (25) Red Chestnut
страх за собствената си (20) Mimulus, (39) Rescue Remedy
БЕЗПОКОИ СЕ  
обикновено (35) White Chestnut
за неприятностите на другите (25) Red Chestnut
за собствените си неприятности (14) Heather
скрито (01) Agrimony
напразно се тревожи (08) Chicory, (31) Vervain
и спори на ум (35) White Chestnut
за благополучието на другите (31) Vervain, (08) Chicory, (30) Red Chestnut
БЕЗПОКОЙСТВО  
скрито / скрито неспокойствие (01) Agrimony
известна причина (20) Mimulus
за благополучието на другите (25) Red Chestnut
неизвестна причина / смътно очакване (02) Aspen
с тревожни мисли (35) White Chestnut
БЕЗПОЛЕЗНОСТ, чувство на (05) Cerato, (24) Pine, (12) Gentian, (13) Gorse, (19) Larch, (11) Elm
БЕЗПОМОЩНОСТ (30) Sweet Chestnut
БЕЗ ПОЧВА под краката си (09) Clematis
БЕЗПРИСТРАСТЕН (34) Water Violet, (09) Clematis, (18) Impatiens
БЕЗРАЗЛИЧИЕ  
към живота (09) Clematis, (21) Mustard, (37) Wild Rose
към нуждите на другите (03) Beech, (08) Chicory, (32) Vine, (15) Holly, (18) Impatiens
БЕЗРАЗСЪДНОСТ (06) Cherry Plum, (30) Sweet Chestnut
БЕЗРОПОТНО ПОДЧИНЕНИЕ  
обикновено (04) Centaury, (37) Wild Rose
дължи се на страх (20) Mimulus, (19) Larch
БЕЗСРАМЕН (38) Willow, (08) Chicory, (03) Beech
БЕЗСТРАСТЕН (37) Wild Rose
БЕЗСТРАШЕН (22) Oak
БЕЗСЪНИЕ  
поради тревога / мислени диалози и  
спорове / измъчващи го мисли (35) White Chestnut
поради напрежение (31) Vervain, (27) Rock Water
поради прекалено изтощение (23) Olive
поради скръб (29) Star of Bethlehem, (16) Honeysuckle, (39) Rescue Remedy
поради неспокойство (31) Vervain, (18) Impatiens, (01) Agrimony,
поради безпокойство (02) Aspen, (01) Agrimony
поради страх (20) Mimulus, (26) Rock Rose
БЕЗУМЕН  
от безпокойство (35) White Chestnut
от безпокойство / загриженост за другите (25) Red Chestnut
с ирационални страхове (06) Cherry Plum, (02) Aspen
в кризисна ситуация (39) Rescue Remedy
БЕЗУМИЕ  
страхува се от (06) Cherry Plum
чувство на (09) Clematis
чувство на, дължи се на разстройване (31) Vervain, (18) Impatiens
БЕЗЦЕЛЕН (37) Wild Rose, (36) Wild Oat
БЛАГОДАРНОСТИ очаква, желае (08) Chicory
БЛОКИРАНЕ  
на способността да дава обич (08) Chicory, (15) Holly
на напредъка в живота, дължи се на осуетени амбиции (33) Walnut, (36) Wild Oat, (13)Gorse, (38) Willow, (30) Sweet Chestnut
дължи се на неуспех в ученето (07) Chestnut Bud
БОГ  
страх от (20) Mimulus, (02) Aspen
страх от, дължи се на вина (24) Pine
фарисейски страх от (27) Rock Water, (10) Crab Apple
няма вяра в (13)Gorse
яд / омраза към (15) Holly
огорчение / негодувание от (38) Willow
загуба на вяра в (30) Sweet Chestnut
БОДРОСТ измамна (01) Agrimony
БОЛЕЗНЕНИ МИСЛИ (21) Mustard, (06) Cherry Plum, (35) White Chestnut
БОЛЕСТИ  
умът му е завладян от (10) Crab Apple, (14)Heather
наслаждава се да говори с подробности за (14) Heather
чувства се нечист, дължи се на (10) Crab Apple
изплашен от (20) Mimulus
изтощен / изцеден (23) Olive
виж също ЗАБОЛЯВАНЕ  
БОРБЕН ДУХ (31) Vervain, (22) Oak
БОРИ СЕ  
въпреки несполуката (22) Oak
да направи същината разбираема (31) Vervain
да задоволява другите (04) Centaury
да задоволява себе си (27) Rock Water, (24) Pine, (10) Crab Apple
БОЯЗЛИВ (20) Mimulus, (01) Agrimony, (18) Impatiens, (02) Aspen
БОЯЗЪН  
изпълнен с предчувствия / ужасен (02) Aspen, (26) Rock Rose
от познати събития, например представление, присъствие на интервю, забавление (19) Larch, (20) Mimulus
скрита (02) Aspen, (01) Agrimony
БУЕН  
ярост, бяс (06) Cherry Plum
страх да не е (06) Cherry Plum
задоволство бидейки / желае да бъде (15) Holly
за да покаже превъзходство (32) Vine
БУНТОВНОСТ (03) Beech, (18) Impatiens, (31) Vervain, (32) Vine
БУНТУВА СЕ  
срещу нечистота (10) Crab Apple
срещу несправедливост / непочтеност (31) Vervain, (38) Willow
срещу ограниченост / мудност (18) Impatiens, (31) Vervain, (32) Vine
БЪДЕЩЕ  
страх от (02) Aspen, (20) Mimulus, (01) Agrimony
гледа напред към (09) Clematis
няма никакъв интерес към (16) Honeysuckle
безпокои се за (35) White Chestnut, (01) Agrimony
БЪЛНУВАНЕ (06) Cherry Plum
БЪРЗ (18) Impatiens, (31) Vervain
БЪРКА СЕ  
за да контролира / манипулира (08) Chicory
за да ускори (18) Impatiens
за да убеждава (31) Vervain
БЪРКОТИЯ, душевна (01) Agrimony, (35) White Chestnut, (28) Scleranthus
БЯГА ДАЛЕЧЕ ОТ  
отговорност (11) Elm
проблеми (01) Agrimony, (09) Clematis
БЯГСТВО ОТ ДЕЙСТВИТЕЛНОСТТА,  
психическо (09) Clematis, (16) Honeysuckle, (01) Agrimony
ВАЖНИЧИ (32) Vine, (03) Beech
ВАЙКА СЕ (38) Willow, (08) Chicory, (13) Gorse
ВБЕСЕН  
обикновено (15) Holly, (06) Cherry Plum
от несправедливост (31) Vervain
ВБЕСЯВАНЕ (31) Vervain, (03) Beech, (18) Impatiens, (30) Sweet Chestnut
ВДИГА РАМЕНЕ  
с примирение / апатия (37) Wild Rose
с незаинтересованост (09) Clematis, (23) Olive, (17) Hornbeam
от отпадналост (12) Gentian, (13) Gorse
от самосъжаление (38) Willow
от възмущение (08) Chicory
ВЕДРОСТ (34) Water Violet
ВЕЗДЕСЪЩ (31) Vervain
ВЕСЕЛ (01) Agrimony
ВЕСЕЛИЕ  
което крие истинските чувства (01) Agrimony
ВЕСЕЛОСТ, измамна (01) Agrimony
ВЗИСКАТЕЛЕН (32) Vine, (08) Chicory, (14) Heather
ВИНА (24) Pine
ВИРОГЛАВ (03) Beech, (31) Vervain, (18) Impatiens, (32) Vine
ВИСОКОМЕРЕН (34) Water Violet, (32) Vine, (03) Beech, (27) Rock Water
ВКАМЕНЕН (26) Rock Rose
ВЛАСТ  
желание за (32) Vine
желание за да манипулира (08) Chicory
безсилен при липса на (32) Vine, (31) Vervain
ВЛАСТЕН (31) Vervain, (32) Vine
ВЛОШАВАНЕ  
дължи се на напрежение (31) Vervain
дължи се на нетърпение (18) Impatiens
дължи се на нерешителност (28) Scleranthus, (05) Cerato
дължи се на упорство (31) Vervain, (14) Heather
ВЛОШАВА СЕ  
от мудността на другите (18) Impatiens
от глупостта на другите (03) Beech
от слабостта на другите (32) Vine
от несправедливост / непочтеност (31) Vervain
ВЛУДЯВАЩ  
намира същността на въпроса (31) Vervain
намира хората (31) Vervain, (03) Beech, (32) Vine
намира забавянето (18) Impatiens
ВЛЮБЕН  
и замечтан (09) Clematis
но ревнив (15) Holly
но с собственическо чувство / вкопчва се (08) Chicory
ВНЕЗАПЕН  
ужас / паника (26) Rock Rose, (39) Rescue Remedy
тревога (29) Star of Bethlehem
депресия / тъмни облаци се спускат (21) Mustard
конфронтация, причиняваща страх (20) Mimulus, (39) Rescue Remedy
ВНЕЗАПНО РАЗДРАЗНЕНИЕ (06) Cherry Plum, (15) Holly, (31) Vervain, (18) Impatiens
за облекчаване прехода от детството (33) Walnut
ВНИМАНИЕ  
търси (08) Chicory, (14) Heather, (38) Willow
не харесва (34) Water Violet
ВОАЛ  
хвърля върху уединението (34) Water Violet
хвърля, като средство да скрие чувствата (01) Agrimony
ВОДАЧЕСТВО (32) Vine, (31) Vervain, (34) Water Violet
ВОЛЯ  
силна (03) Beech, (08) Chicory, (27) Rock Water, (32) Vine, (31) Vervain
слаба (04) Centaury
слаба на моменти (01) Agrimony, (33) Walnut
сила на характера (22) Oak
ВОЮВА  
поради подозрителност (15) Holly
поради страх (20) Mimulus
поради разумна предпазливост (22) Oak, (31) Vervain, (34) Water Violet
ВПЕЧАТЛЕНИЕ  
опитва се да направи (38) Willow, (08) Chicory
опитва се да направи, за съчувствие (38) Willow, (08) Chicory
опитва се да направи, за да спечели някого за своята кауза (31) Vervain
опитва се да направи, да бъде пример (27) Rock Water
ВРАЖДА (15) Holly
ВРАЖДЕБНОСТ  
дължи се на омраза / подозрение / завист / ревност (15) Holly
дължи се на нетърпимост (03) Beech
дължи се на раздразнение от мудност (18) Impatiens
ВРЕМЕ  
безгрижен към / няма чувство за (09) Clematis, (37) Wild Rose
нетърпелив с (18) Impatiens
прекалено загрижен за (18) Impatiens, (31) Vervain, (03) Beech, (27) Rock Water
ВСЕЗНАЙКО (32) Vine, (03) Beech
ВСЕМОГЪЩ (32) Vine
ВТУРВА СЕ  
чувства че се (18) Impatiens
прекалено активен (31) Vervain, (18) Impatiens
ВЦЕПЕНЕНОСТ (09) Clematis,, (29) Star of Bethlehem
ВЪЗБУДА  
търси, желае, нетърпелив за (09) Clematis, (01) Agrimony, (14) Heather
липсва емоционална (37) Wild Rose, (17) Hornbeam, (13) Gorse, (21) Mustard
необяснимо чувство на (02) Aspen, (18) Impatiens, (31) Vervain
ВЪЗБУДИМ (18) Impatiens, (31) Vervain, (14) Heather, (01) Agrimony
ВЪЗДЪРЖАН (04) Centaury, (34) Water Violet, (20) Mimulus
ВЪЗДЪРЖАНИЕ  
лицемерен / прекомерен самоконтрол (27) Rock Water
пригодяване към, след например алкохолизъм (33) Walnut, (01) Agrimony
ВЪЗМОЖНОСТИ  
нерешителен, когато се изправи лице в лице с (28) Scleranthus
смутен от амбиции (36) Wild Oat
съмняваш се в собствения си разум (05) Cerato, (28) Scleranthus
ВЪЗМУТЕН   , (08) Chicory, (31) Vervain, (03) Beech
ВЪЗМУЩЕНИЕ (38) Willow
отмъстително (15) Holly
дължи се на несправедливост (31) Vervain
когато е неоценен (08) Chicory, (38) Willow
дължи се на ревност, завист (15) Holly
ВЪЗПОМИНАНИЕ (16) Honeysuckle
ВЪЗПРИЕМЧИВ  
към нуждите на другите хора (04) Centaury, (33) Walnut, (25) Red Chestnut, (08) Chicory
към фантазии / творчество (09) Clematis
ВЪЗРАЗЯВА ДРЪЗКО  
за внимание (08) Chicory
възмутено, негодуващо (38) Willow
злобно (15) Holly
със сериозни доводи (31) Vervain
предизвикателно (32) Vine, (31) Vervain, (08) Chicory
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  
пригодяване по време на (33) Walnut
изчерпване на енергията по време на (17) Hornbeam, (23) Olive
потиснат, унил / сълзлив по време на (21) Mustard, (38) Willow, (13) Gorse, (ако се дължи лоша прогноза)
болен се чувства, по време на (10) Crab Apple
сътресение на организма по време на (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
неуспех по време на (12) Gentian
отчаяние от сериозен неуспех (30) Sweet Chestnut
ВЪЗХИЩЕНИЕ  
от другите / желание да ги копира или следва (05) Cerato
никакво от себе си (24) Pine, (10) Crab Apple
с завист / ревност (15) Holly
ВЪЛНЕНИЕ  
дължи се на напрежение (31) Vervain
дължи се на мислени спорове и  
диалози / тревоги (35) White Chestnut, (01) Agrimony
дължи се на страх (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose, (25) Red Chestnut
дължи се на възбуда / раздразнителност (18) Impatiens, (03) Beech, (31) Vervain
дължи се на вътрешно измъчване (01) Agrimony
дължи се на досадни мисли (15) Holly
дължи се на страх от загуба на контрол (06) Cherry Plum
дължи се на буйно въображение (06) Cherry Plum
дължи се на нерешителност (28) Scleranthus
ВЪНШЕН ВИД  
слаб усет за, дължи се на нехаресване на себе си (10) Crab Apple
слаб усет за, дължи се на несигурност (05) Cerato
слаб усет за и се опитва да го скрие чрез веселост (01) Agrimony
крайно високи грижи за, внушително строг режим на живот (27) Rock Water
ВЪОБРАЖЕНИЕ  
творческо (09) Clematis
прекалено разпалено (06) Cherry Plum, (26) Rock Rose
липсва (37) Wild Rose, (13) Gorse
живо (09) Clematis, (06) Cherry Plum
повлиян от (33) Walnut
ВЪПРОСИ задава  
повтаря ги за потвърждение (05) Cerato
извън това, което силно го интересува (31) Vervain
с подозрение, с арогантност, високомерие (15) Holly, (38) Willow, (32) Vine, (03) Beech
ВЯРА  
загубена (12) Gentian, (13) Gorse, (30) Sweet Chestnut
липсва, в себе си (05) Cerato, (11) Elm, (19) Larch
ГАДЕНЕ  
чувство на, обикновено (10) Crab Apple
от страх (20) Mimulus, (26) Rock Rose
дължи се на пътуване, при бременност (28) Scleranthus
ГЛАСОВИТ  
при всяка възможност, за да говори за себе си (14) Heather
настойчив в убежденията си (31) Vervain
самоуверен (32) Vine
ГЛУПОВАТ (05) Cerato
ГЛУПОСТ  
непоносимост към (03) Beech, (32) Vine, (18) Impatiens
ГНЯВ  
дължи се на омраза / завист (15) Holly
дължи се на несправедливост (31) Vervain
неконтролируем (06) Cherry Plum
към себе си за слабост (04) Centaury
към себе си за колебливост / нерешителност (28) Scleranthus
към себе си за неуспех (27) Rock Water
към мудност (18) Impatiens
към глупостта на другите (03) Beech
ГОВОРИ БЪРЗО  
по природа (18) Impatiens, (14) Heather
поради страх / тревоги (01) Agrimony, (20) Mimulus, (18) Impatiens
дължи се на прекален ентусиазъм (31) Vervain
ГОРДЕЛИВ (34) Water Violet, (27) Rock Water, (08) Chicory, (10) Crab Apple
ГОРДОСТ (34) Water Violet, (27) Rock Water, (08) Chicory, (10) Crab Apple
ГОРЧИВИНА (38) Willow, (08) Chicory, (15) Holly
ГРЕШКИ  
не може да се учи от (07) Chestnut Bud
обвинява себе си за грешките на другите (24) Pine
ГРОЗЕН, вярва, че той самият е (10) Crab Apple
ГРОХВАНЕ умствено  
дължи се на прекалено много работа / износване (22) Oak, (31) Vervain, (11) Elm, (27) Rock Water
дължи се на психическо мъчение / неспокойствие (01) Agrimony, (35) White Chestnut, (06) Cherry Plum, (18) Impatiens, (28) Scleranthus
ГРУБ  
и критичен (03) Beech, (08) Chicory
и бързо променящо се настроение , (18) Impatiens, (15) Holly
и гневен, изпълнен с омраза, ревнив, завистлив (15) Holly
от възмущение, самосъстрадание (38) Willow, (08) Chicory
и предизвикателен (32) Vine
ГРЯХ, вярва че той самият е извършил (24) Pine
ГЪВКАВОСТ (22) Oak, (31) Vervain, (27) Rock Water
,ДА"  
„да-личност", която не може да казва „не" (04) Centaury
съгласява се против вродените си инстинкти (20) Mimulus, (19) Larch, (04) Centaury, (05) Cerato, (33) Walnut
ДАЛЕЧЕН (09) Clematis
ДВОЙСТВЕНОСТ (28) Scleranthus, (05) Cerato
ДВУЛИЧИЕ (28) Scleranthus, (05) Cerato, (04) Centaury, (01) Agrimony
ДЕБЕЛОКОЖ (32) Vine
ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ  
няма чувство за / без почва под краката си (09) Clematis
сигурно чувство за (22) Oak, (31) Vervain, (32) Vine
ДЕЛЮЗИИ  
обикновено, дължат се на въображение (02) Aspen, (09) Clematis, (06) Cherry Plum
за величие (06) Cherry Plum, (31) Vervain, (08) Chicory, (27) Rock Water
ДЕМОНСТРАТИВЕН  
обикновено (31) Vervain, (32) Vine, (08) Chicory, (15) Holly, (18) Impatiens
няма склонност да бъде (01) Agrimony, (04) Centaury, (34) Water Violet
ДЕМОНСТРАЦИЯ (03) Beech, (08) Chicory, (14) Heather, (32) Vine
ДЕПРЕСИЯ  
известна причина; дължи се на неуспех (12) Gentian
причина неизвестна (21) Mustard
песимистична (13) Gorse, (12) Gentian
безнадеждна (13) Gorse
крайно отчаяние (30) Sweet Chestnut
спуска се внезапно, като тъмен облак (21) Mustard
със самонаблюдение (38) Willow
ДЕСПОТИЧЕН (08) Chicory, (32) Vine, (18) Impatiens, (03) Beech, (31) Vervain
ДЕСТРУКТИВЕН (10) Crab Apple, (15) Holly, (38) Willow, (08) Chicory
ДИВ (06) Cherry Plum
ДИЛЕМА (28) Scleranthus, (36) Wild Oat
ДИПЛОМАТИЧНОСТ липса на (03) Beech, (18) Impatiens, (32) Vine, (15) Holly, (31) Vervain
ДИСКУСИИ  
наслаждава се на (31) Vervain
избягва, дължи се на срамежливост (20) Mimulus
избягва, дължи се на отказ да се конфронтира (01) Agrimony, (09) Clematis
избягва, дължи се на несигурност в мнението (05) Cerato, (28) Scleranthus
ДИСЦИПЛИНА, само-, поддръжник (27) Rock Water, (32) Vine
ДОБРОДУШИЕ (37) Wild Rose, (09) Clematis
ДОВЕРИЕ  
загуба на, в другите (15) Holly
загуба на, в себе си (05) Cerato
ДОГМА  
непреклонно следва (27) Rock Water
подчинява се на (04) Centaury, (37) Wild Rose, (19) Larch, (05) Cerato, (20) Mimulus
бунтува се срещу (32) Vine
ДОГМАТИЧЕН (32) Vine, (27) Rock Water, (31) Vervain
ДОМИНИРАНЕ (32) Vine, (08) Chicory, (14) Heather, (31) Vervain
ДОМИНИРАН от другите (04) Centaury, (05) Cerato, (20) Mimulus, (01) Agrimony
ДОСАДЕН  
приказлив (14) Heather
депресиращ (13) Gorse, (38) Willow
ДОСТОЙНСТВО  
слабо чувство на (24) Pine, (10) Crab Apple, (19)Larch
ДРЕБНАВ (10) Crab Apple, (08) Chicory, (03) Beech
ДУШЕВНА СИЛА (22) Oak
ДЪЛГ, силно чувство за (27) Rock Water, (22) Oak, (31) Vervain
ДЪРДОРКО  
нервно бъбрене (18) Impatiens, (01) Agrimony, (20) Mimulus
за да привлече вниманието на компанията (14) Heather, (08) Chicory
обсебващо проповядване (31) Vervain
ДЪРЗЪК (18) Impatiens, (15) Holly
ЕГОИСТИЧЕН (08) Chicory
ЕГОЦЕНТРИЧЕН (08) Chicory, (14) Heather, (38) Willow
ЕКСПАНЗИВЕН  
дължи се на възбуда (18) Impatiens, (31) Vervain
като средство да търси внимание / парадиране (08) Chicory
и непослушен (32) Vine
умишлено като средство за укриване на несъответствията (01) Agrimony
ЕКСПЕДИТИВЕН (22) Oak, (27) Rock Water, (34) Water Violet, (31) Vervain, (32) Vine
ЕКСТРОВЕРТЕН  
по природа (31) Vervain, (32) Vine, (18) Impatiens, (14) Heather
като маска (01) Agrimony
ЕМОЦИИ  
крие (01) Agrimony, (22) Oak, (34) Water Violet
равнодушен / очевидно отсъствие на (37) Wild Rose
ЕНЕРГИЧНОСТ (31) Vervain
ЕНЕРГИЯ  
липса на (23) Olive, (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
излишък от (18) Impatiens, (02) Aspen, (31) Vervain
ЕНТУСИАЗИРАН (31) Vervain
ЖАЛОСТ  
самосъжаление (38) Willow, (08) Chicory
към другите (04) Centaury, (24) Pine, (25) Red Chestnut, (31) Vervain, (01) Agrimony
ЖАР, (31) Vervain, (15) Holly, (18) Impatiens, (03) Beech, (06) Cherry Plum
ЖЕЛАНИЕ  
липса на (37) Wild Rose, (23) Olive, (17) Hornbeam
крайно (18) Impatiens, (31) Vervain, (08) Chicory
отказ от / потискане на (01) Agrimony, (34) Water Violet, (27) Rock Water
отблъснат от, (сексуално) (10) Crab Apple
ЖЕРТВАН (04) Centaury, (20) Mimulus
чувствува, че негодува бидейки (38) Willow, (08) Chicory
ирационални страхове да не бъде (06) Cherry Plum, (15) Holly
ЖИВ (18) Impatiens, (31) Vervain, (01) Agrimony
ЖИВОТ  
отчаян от (30) Sweet Chestnut, (39) Rescue Remedy
прилича на тежка работа (04) Centaury, (23) Olive, (17) Hornbeam, (13) Gorse
загуба на интерес към (09) Clematis, (13) Gorse
никакво удоволствие от (23) Olive, (21) Mustard
ирационално желание да свърши (06) Cherry Plum
ЖИЗНЕНОСТ  
изсмукана от другите (01) Agrimony, (04) Centaury, (19) Larch, (09) Clematis, (20) Mimulus
изсмуква на другите (05) Cerato, (08) Chicory, (14) Heather
изцедена / изтощена (17) Hornbeam, (23) Olive
ЖИЗНЕРАДОСТЕН, радостен (01) Agrimony
ЖИЛАВ (32) Vine, (31) Vervain, (22) Oak, (08) Chicory
ЖЛЪЧЕН (08) Chicory, (38) Willow, (15) Holly, (32) Vine, (03) Beech
ЗАБАВЛЕНИЕ  
никакво чувство за (21) Mustard, (13) Gorse, (38) Willow
зло / злобно чувство на (15) Holly, (08) Chicory
преструвка - показва „ведро/ жизнерадостно лице" (01) Agrimony
ЗАБВЕНИЕ желае (09) Clematis, (30) Sweet Chestnut
ЗАБЛУДЕН ОТ ДРУГИТЕ (04) Centaury, (05) Cerato
на моменти (33) Walnut
ЗАБОЛЯВАНЕ  
симулирана (08) Chicory, (38) Willow, (14) Heather
сразен от (22) Oak
чувствува се нечист по време на (10) Crab Apple
страх от (20) Mimulus
изчерпана енергия, дължи се на /, помага при оздравяване виж също БОЛЕСТИ (23) Olive
ЗАБРАВЯ  
дължи се на психическо вълнение (35) White Chestnut, (01) Agrimony
дължи се на липса на концентрация (09) Clematis
дължи се на апатия (37) Wild Rose
ЗАВИСИМ  
от хората за да се тревожи прекалено (08) Chicory
от хората за съвет (05) Cerato
от хората за да говори с тях (14) Heather
от хората за опора / сила (04) Centaury
ЗАВИСТ (15) Holly
ЗАВЪРЗАН ЕЗИК  
поради срамежливост / липса на увереност / стеснителност (20) Mimulus, (19) Larch
поради нетърпение / опитва се да говори прекалено бързо (18) Impatiens, (31) Vervain
ЗАГОВОР  
подозрителен към (15) Holly
ирационален страх от (06) Cherry Plum
ЗАГРИЖЕН  
за подробности (10) Crab Apple
за другите (08) Chicory, (22) Oak, (25) Red Chestnut, (31) Vervain
за себе си (14) Heather, (27) Rock Water, (08) Chicory, (38) Willow
ЗАГУБА, чувство на, например поради скръб (29) Star of Bethlehem
ЗАГУБА ТЕЖКА, (при смърт)  
начален шок / вцепеняване (29) Star of Bethlehem
потиснатост, празнота (30) Sweet Chestnut
копнее за собствената си смърт (09) Clematis
мислите са пълни със спомени от миналото (16) Honeysuckle
на закрила и приспособяване (33) Walnut
с чувство на вина / самообвинения (24) Pine
с възмущение, негодувание / вайкане (38) Willow
ЗАДНА ЦЕЛ  
да контролира (32) Vine, (08) Chicory
да притежава (08) Chicory
за отмъщение (15) Holly
за съчувствие (38) Willow, (08) Chicory
ЗАДОВОЛЯВАНЕ на личните желания (08) Chicory, (14) Heather
след това се чувствува отвратен (10) Crab Apple
след това се чувствува виновен (24) Pine
ЗАДРЪСТВАНЕ, умствено  
поради тревога (35) White Chestnut
поради безпокойство за другите (25) Red Chestnut
поради егоистично задълбочаване (08) Chicory, (14) Heather
поради важността на принципа (31) Vervain
поради занимаване с незначителни неща (10) Crab Apple
ЗАДУШАВА с любовта си (08) Chicory
ЗАДУШАВАНЕ, (емоционално), с любов, която иска да притежава (08) Chicory
ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ  
в мисли за далечни неща / блянове (09) Clematis
в спомени (16) Honeysuckle
ентусиазирано или във важни въпроси (31) Vervain
в себе си (14) Heather, (08) Chicory
в детайли (10) Crab Apple
в тревоги (35) White Chestnut
в отмъщение / ревност / омраза (15) Holly
ЗАДЪЛЖЕНИЕ  
чувства, дължи се на чувство за дълг (04) Centaury, (24) Pine
чувства, дължи се на чувство на принципност (31) Vervain, (22) Oak
ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТ  
липса на, дължи се на далечни мисли (09) Clematis, (16) Honeysuckle
липса на, дължи се на умора (23) Olive, (17) Hornbeam
липса на, дължи се на апатия / примирение (37) Wild Rose
липса на, дължи се на безпокойство (35) White Chestnut
липса на, дължи се на депресия (13) Gorse, (21) Mustard
липса на, дължи се на задълбочаване в себе си (14) Heather
липса на, поради огорчение (38) Willow
прекалено голяма, обикновено, особено по важни въпроси (31) Vervain
прекалено голяма към работите на другите (08) Chicory
ЗАКРИЛА, от обезпокоителни влияния отвън (33) Walnut
ЗАЛИСАН  
в мисли за бъдещето (09) Clematis
в мисли за миналото (16) Honeysuckle
в мисли за дреболии (09) Clematis
в тревоги (35) White Chestnut
в подходящи мисли (18) Impatiens, (28) Scleranthus
ЗАМИСЛЕН (09) Clematis
ЗАМЪРСЯВАНЕ  
чувство, че е бил опетнен от (10) Crab Apple
страх от (20) Mimulus
развълнуван от, от страх че ще навреди на другите (25) Red Chestnut
вълнува се по принцип от (31) Vervain
ЗАСРАМЕН, от вина или самообвинение (24) Pine
ЗАСТОЙ  
дължи се на апатичност, равнодушие (37) Wild Rose
дължи се на незаинтересованост (16) Honeysuckle, (13) Gorse, (21) Mustard, (38) Willow
дължи се на отпадналост (12) Gentian
дължи се на невъзможност да се поучи от опита (07) Chestnut Bud
помага да се раздвижи, развълнува (33) Walnut, (в добавка към лекарството за причината)
ЗАТРУПАН  
с отговорност / натиск (11) Elm
с исканията на другите (04) Centaury, (20) Mimulus
обезпокоен / раздразнен от постоянни искания (18) Impatiens
ЗАШЕМЕТЕН (09) Clematis, (29) Star of Bethlehem
ЗАЩИТЕН (04) Centaury, (08) Chicory, (25) Red Chestnut, (31) Vervain, (22) Oak
ЗАЯДЛИВ (31) Vervain, (32) Vine, (18) Impatiens
ЗАЯЖДА СЕ (08) Chicory, (03) Beech, (32) Vine
ЗЛОБА (15) Holly, (08) Chicory
ЗЛОБНИ  
наклонности (15) Holly
мисли, мислени спорове и диалози (35) White Chestnut, (15) Holly, (38) Willow
ЗЛОНАМЕРЕНОСТ (15) Holly
страх от действия на (06) Cherry Plum
ЗЛОПАМЕТЕН (15) Holly, (08) Chicory
ЗЛОПОЛУКИ СКЛОНЕН КЪМ  
дължи се на липса на концентрация (09) Clematis
дължи се на нетърпение / нервно напрежение (18) Impatiens
дължи се на страхова невроза (02) Aspen, (20) Mimulus
дължи се на прекален ентусиазъм (31) Vervain
ЗНАЕ НАЙ-ДОБРЕ (08) Chicory, (31) Vervain, (27) Rock Water, (34) Water Violet
ЗОМБИ КАТО  
като в транс (09) Clematis
апатичен / празен (37) Wild Rose
поради депресия (21) Mustard, (13)Gorse, (30) Sweet Chestnut
поради изтощение (23) Olive
като зашеметен, поради шок (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
ИГРАЕ РОЛЯ  
като преструвка (01) Agrimony
за да спечели внимание / благосклонност (08) Chicory
ИДЕАЛИСТИЧЕН  
бъдеще / фантазии (09) Clematis
непрактично (09) Clematis
прекалено възторжен перфекционизъм (31) Vervain
за себе си (27) Rock Water
високи идеали (31) Vervain, (03) Beech, (18) Impatiens, (27) RockWater
неспособен да реализира амбициите си (36) Wild Oat
ИЗБУХВАНЕ  
неконтролируемо (06) Cherry Plum
разгневен от несправедливост (31) Vervain
от омразно / злобно ругаене (15) Holly
ИЗБЯГВАНЕ  
на спорове (01) Agrimony, (04) Centaury, (09) Clematis, (34) Water Violet, (37) Wild Rose
на хора (34) Water Violet, (20) Mimulus, (03) Beech, (18) Impatiens
на сблъсък лице в лице с действителността (01) Agrimony, (09) Clematis, (16) Honeysuckle, (07) Chestnut Bud
ИЗВИНЯВАЩ СЕ (24) Pine
ИЗДРЪЖЛИВОСТ  
притежава (22) Oak, (31) Vervain, (32) Vine, (14) Heather
липса на (04) Centaury, (13) Gorse, (12) Gentian, (23) Olive, (17) Hornbeam, (09) Clematis, (37) Wild Rose
ИЗКУШЕНИЕ  
повлиян от (05) Cerato, (33) Walnut, (04) Centaury
повлиян от, дължи се на лакомия (08) Chicory
ИЗМИСЛЯ  
за да привлече внимание (14) Heather, (38) Willow, (08) Chicory
дължи се на прекалено активно въображение (09) Clematis, (06) Cherry Plum
злобно (15) Holly
ИЗМЪЧЕН  
от скрити тревоги (01) Agrimony
от настойчиви мисли (35) White Chestnut
от страх (02) Aspen, (20) Mimulus, (26) Rock Rose, (25) Red Chestnut
от болка, мъка (30) Sweet Chestnut
от мисли за ревност / завист (15) Holly
от страх от загуба на контрол (06) Cherry Plum
ИЗНАСИЛВАНЕ  
след, последствия от: шок (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
отвращение / чувство за опетненост / нечистота (10) Crab Apple
вина (24) Pine
кошмари / ужас (26) Rock Rose
ужасни спомени (16) Honeysuckle, (26) Rock Rose, (29) Star of Bethlehem
повтарящи се мисли (35) White Chestnut
ИЗНЕРВЕН (31) Vervain, (03) Beech, (18) Impatiens, (32) Vine, (27) Rock Water
ИЗОБРАЖЕНИЕ  
липсва определение за (05) Cerato, (04) Centaury
не харесва собственото си (10) Crab Apple, (24) Pine
високо мнение за собственото си (27) Rock Water, (32) Vine, (14) Heather, (08) Chicory
ИЗОЛАЦИЯ  
наслаждава се на (34) Water Violet, (18) Impatiens
не може да търпи (14) Heather
ИЗПИТИ  
нервност преди (20) Mimulus, (39) Rescue Remedy, (02) Aspen, (19) Larch
летаргия преди (17) Hornbeam
изтощение, дължи се на (23) Olive
паднал духом при (12) Gentian
безразличие / липса на концентрация (37) Wild Rose, (09) Clematis
ИЗПИТВАЩ СЪЖАЛЕНИЕ (24) Pine
ИЗПЛАШЕН  
дължи се на известна причина (20) Mimulus
безразсъдно / поразен от паника (26) Rock Rose, (06) Cherry Plum
ирационално (06) Cherry Plum, (02) Aspen
дължи се на неизвестна причина (02) Aspen
за благополучието на другите (25) Red Chestnut
от неуспех, фалит виж също СТРАХ (19) Larch
ИЗПОЛЗВАН, чувствува се използван от другите (04) Centaury, (08) Chicory, (38) Willow
ИЗПЪЛНЕН С ЖЕЛАНИЕ (09) Clematis, (16) Honeysuckle
за разкаяние (24) Pine, (16) Honeysuckle
ИЗПЪЛНЕН С КОПНЕЖ  
за по-добри времена (09) Clematis
за миналото (16) Honeysuckle
по младостта (16) Honeysuckle
по любов (08) Chicory
по единствената си любов (25) Red Chestnut, (08) Chicory
силно желае (08) Chicory, (15) Holly
ИЗПЪЛНЕН С ПРЕДЧУСТВИЯ  
nopaдu cmpax (02) Aspen, (20) Mimulus, (26) Rock Rose
за другите (25) Red Chestnut
u съмняващ се / паднал духом (12) Gentian
за възможен провал (19) Larch
ИЗПЪЛНЕН С ПРЕЗРЕНИЕ обикновено (15) Holly, (03) Beech, (32) Vine
може да изглежда, че е (34) Water Violet, (27) Rock Water, (31) Vervain
към самия себе си (19) Larch, (04) Centaury, (10) Crab Apple, (24) Pine
ИЗРАЖЕНИЕ липсва, (37) Wild Rose, (01) Agrimony
въздържа се от, навъсено (34) Water Violet, (21) Mustard, (13) Gorse, (38) Willow
ИЗРАЗХОДВАНЕ, виж също ГРОХВАНЕ (23) Olive, (33) Walnut, (22) Oak, (27) Rock Water, (31) Vervain
ИЗРАЗЯВА НЕСЪГЛАСИЕ (31) Vervain, (03) Beech, (27) Rock Water, (32) Vine
ИЗТОРМОЗЕН, чувства се / раздразнен от (18) Impatiens, (31) Vervain, (06) Cherry Plum
чувствува се, дължи се на отговорности (11) Elm, (35) White Chestnut
и в лошо настроение (18) Impatiens, (31) Vervain, (15) Holly, (06) Cherry Plum, (38) Willow, (03) Beech
винаги склонен, въпреки че е претоварен (04) Centaury, (35) White Chestnut
ИЗТОЩЕН (23) Olive, (17) Hornbeam
ИЗТОЩЕНИЕ  
nopagu преработване, дължи се на слаба воля (04) Centaury
физическо и умствено (23) Olive
психическа отпадналост / отлагане (17) Hornbeam
поради напрежение и усилие (3D Vervain
поради липса на жизненост (09) Clematis, (37) Wild Rose
бори се въпреки, при крайна безпомощност / отчаяние (22) Oak, (30) Sweet Chestnut
ИЗЧЕРВЯВА СЕ ЛЕСНО, виж също СТЕСНИТЕЛНОСТ (20) Mimulus, (19) Larch, (24) Pine
ИЗЧЕРПВАНЕ на енергията (23) Olive, (17) Hornbeam, (30) Sweet Chestnut
ИМИТИРА  
поради липса на самоличност /  
самоувереност (05)Cerato
защото лесно се поддава на влияние (04) Centaury, (33) Walnut
ИМПУЛСИВЕН  
бърз u нетърпелив / сприхав / необуздан, стремителен (18) Impatiens
ирационален / неконтролируем страх от (06) Cherry Plum
прекалено ентусиазиран / прибързан (31) Vervain
действува извън въображаеми фантазии (09) Clematis
подхожда за успокоение на подбудите (04) Centaury, (33) Walnut
ИНЕРТНОСТ (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
поради изтощение (23) Olive
поради депресия (21) Mustard, (13) Gorse
ИНСТИНКТИ  
следва (31) Vervain
не вярва на (05) Cerato, (28) Scleranthus
ИНТЕРВЮ  
нервност при (39) Rescue Remedy, (20) Mimulus, (19) Larch
негативен към (12) Gentian, (13) Gorse
страхлив / обезпокоен от (20) Mimulus, (35) White Chestnut
ИНТРОВЕРТЕН, затворен в себе си (04) Centaury, (20) Mimulus
дължи се на мечтателност (09) Clematis
дължи се на нацупеност / самосъжаление (38) Willow
изглежда, че е, дължи се на възвишена отчужденост (34) Water Violet
поради безпокойство (35) White Chestnut
поради нерешителност (28) Scleranthus
по егоистични причини (08) Chicory
ИНТУИЦИЯ, не вярва в (05) Cerato
ИРАЦИОНАЛНИ  
мисли обикновено (06) Cherry Plum
страхове от вредни действия (06) Cherry Plum
безпокойство, загриженост (02) Aspen
ИСКРЕН (31) Vervain, (22) Oak, (34) Water Violet, (25) Red Chestnut, (04) Centaury
ИСТИНА търсещ (36) Wild Oat, (31) Vervain
ЙОГА  
за да охлади съзнанието си от тревоги предварително (35) White Chestnut, (01) Agrimony, (33) Walnut
за да отпусне съзнанието си от тревоги предварително (31) Vervain, (15) Holly, (27) Rock Water, (03) Beech
КАВГИ  
избягва (01) Agrimony, (04) Centaury, (09) Clematis, (37) Wild Rose
КАПИТУЛАЦИЯ (13) Gorse, (37) Wild Rose, (04) Centaury, (01) Agrimony, (30) Sweet Chestnut
KAPMA  
подчинение на (09) Clematis
безспорно одобрение на (37) Wild Rose
изплашен от последиците на (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose
прекалено повлиян от / чувствува се контролиран от (33) Walnut, (04) Centaury, (10) Crab Apple
КАТЕГОРИЧЕН (31) Vervain
КИКОТИ СЕ  
за да скрие чувствата (01) Agrimony
нервно (20) Mimulus,, (01) Agrimony, (19) Larch
с нервно нетърпение (18) Impatiens
КИПЯЩ ОТ ЕНЕРГИЯ (01) Agrimony, (14) Heather, (31) Vervain, (18) Impatiens
КОЛЕБАЕ СЕ, дължи се на несигурност / нерешителност (28) Scleranthus, (05) Cerato
дължи се на страх (20) Mimulus, (26) Rock Rose
КОЛЕБЛИВОСТ  
поради несигурност (28) Scleranthus, (05) Cerato
поради страх (20) Mimulus
поради липса на увереност (19) Larch
никаква, бидейки самоуверен (18) Impatiens, (32) Vine, (34) Water Violet, (31) Vervain, (08) Chicory
КОЛОВОЗ, чувства че е в (37) Wild Rose, (09) Clematis, (13) Gorse
   
КОМПАНИЯ желае (01) Agrimony, (08) Chicory, (14) Heather, (05) Cerato, (31) Vervain
отвращение към (18) Impatiens, (20) Mimulus, (19) Larch, (34) Water Violet
КОМПЛЕКС ЗА ПРЕВЪЗХОДСТВО (34) Water Violet, (32) Vine, (03) Beech, (27) Rock Water
КОНТАКТЕН (01) Agrimony, (14) Heather
КОНТРОЛ  
липса на психически (06) Cherry Plum
желание да контролира другите (08) Chicory, (32) Vine
КОНЦЕНТРАЦИЯ  
липса на (09) Clematis, (35) White Chestnut
липса на, поради нерешителност (28) Scleranthus
липса на, поради недоверие в себе си (05) Cerato
прекалена (31) Vervain, (27) Rock Water
КОПИРА другите (05) Cerato
КОПНЕЕ ЗА  
спокойствие на ума (35) White Chestnut, (01) Agrimony
дома (16) Honeysuckle
единствената любов (16) Honeysuckle, (08) Chicory, (25) Red Chestnut
освобождаване от психическо мъчение (01) Agrimony, (35) White Chestnut, (28) Scleranthus, (30) Sweet Chestnut, (06) Cherry Plum
бъдещето, по-добри времена (09) Clematis
очаква нещо (09) Clematis
освобождение от завист, злоба (15) Holly
КОРАВОСЪРДЕЧНОСТ (32) Vine
КОРИГИРА желае да (08) Chicory, (31) Vervain, (03) Beech
КРЕЧЕТАЛО (14) Heather, (31) Vervain, (01) Agrimony, (05) Cerato, (08) Chicory, (18) Impatiens
КРИЕ ЧУВСТВАТА СИ (01) Agrimony
КРИТИЧЕН  
към другите (03) Beech, (08) Chicory, (31) Vervain
към себе си (24) Pine, (27) Rock Water, (10) Crab Apple
КРОТЪК (04) Centaury, (20) Mimulus, (19) Larch
КРЪВ  
страх от (20) Mimulus, (26) Rock Rose
припада при вида на (39) Rescue Remedy
отвращава се от (10) Crab Apple
КРЪВОЖАДЕН (03) Beech, (38) Willow, (32) Vine, (08) Chicory, (31) Vervain, (27) Rock Water
КРЪСТОПЪТ в живота  
несигурност при (36) Wild Oat
КРЪСТОНОСЕЦ (31) Vervain
ЛАБИРИНТ  
мисъл, загубена като в лабиринт (36) Wild Oat, (28) Scleranthus, (09) Clematis
ЛАКОМ (08) Chicory, (15) Holly
ЛАСКАЕ себе си (14) Heather, (08) Chicory, (27) Rock Water
ЛЕКОВЕРЕН (05) Cerato, (09) Clematis
ЛЕНИВОСТ (37) Wild Rose, (17) Hornbeam, (09) Clematis
ЛЕТАРГИЯ  
обикновено (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
презира (27) Rock Water
ЛИНЕЕ (16) Honeysuckle, (09) Clematis
ЛИЦЕМЕРЕН (27) Rock Water, (03) Beech, (31) Vervain
ЛИШЕН (30) Sweet Chestnut, (23) Olive
ЛОМОТИ (14) Heather, (31) Vervain, (18) Impatiens, (01) Agrimony
ЛОШИ НОВИНИ (29) Star of Bethlehem
ЛОШО или НЕМОРАЛНО ПОВЕДЕНИЕ  
за да спечели внимание (08) Chicory, (14) Heather, (38) Willow
дължи се на сила, твърдост на собствената му воля (32) Vine
дължи се на желание за собствен път (32) Vine, (08) Chicory
дължи се на страх (20) Mimulus, (26) Rock Rose
подведен от по-силна личност (04) Centaury, (33) Walnut
като опит за изразяване (01) Agrimony, (08) Chicory
подведен от известни знаменитости / „звезди" (04) Centaury, (05) Cerato, (33) Walnut
ЛУДОСТ (06) Cherry Plum, (01) Agrimony, (18) Impatiens
ЛЮБОВ  
липса на, към другите (15) Holly
липса на, към себе си (10) Crab Apple, (24) Pine
желае повече от / постоянна (08) Chicory
желае за окуражаване, успокояване (05) Cerato
ЛЮБОЗНАТЕЛНОСТ липса на (37) Wild Rose, (13) Gorse
ЛЮБОЗНАТЕЛЕН (31) Vervain, (08) Chicory, (18) Impatiens, (09) Clematis
МАЗОХИЗЪМ, умствен (27) Rock Water, (10) Crab Apple, (24) Pine, (06) Cherry Plum, (35) White Chestnut
МАЙЧИНСКИ (08) Chicory
притежателен / егоистичен /  
с суетене (08) Chicory
безкористно загрижен (25) Red Chestnut
нежен и безкористно покровителствен (04) Centaury
МАЛКО ПОТИСНАТ  
без очевидна причина (21) Mustard
с ирационални страхове / поведение (06) Cherry Plum
МАЛТРЕТИРАНЕ  
чувство за несправедливост от (31) Vervain
шок от (29) Star of Bethlehem
страх от (20) Mimulus, (26) Rock Rose
чувство за опетняване при (10) Crab Apple
МАНИАКАЛНИ  
мисли (06) Cherry Plum, (35) White Chestnut
депресия (21) Mustard, (28) Scleranthus
самоубийство (06) Cherry Plum
МАНИЕРНОСТ раздразнен от мудността използва изобилно, за да илюстрира същината (03) Beech, (18) Impatiens, (31) Vervain
МАНИПУЛАТИВЕН (08) Chicory
МАНИПУЛИРАН (04) Centaury, (01) Agrimony
МАСКА, весела, за да скрие страхове, тревоги и др. (01) Agrimony
МАСКАРАД (01) Agrimony
МЕГАЛОМАНИЯ, мания за величие (06) Cherry Plum, (31) Vervain, (08) Chicory, (27) Rock Water
МЕЛАНХОЛИЧЕН (38) Willow, (08) Chicory, (21) Mustard, (13) Gorse
МЕЛАНХОЛИЯ (13) Gorse, (30) Sweet Chestnut
без известна причина (21) Mustard
МЕТАБОЛИЗЪМ, (на умствената енергия)  
летаргичен (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
хиперактивен (18) Impatiens, (31) Vervain
хиперактивен, дължи се на страх / безпокойство (26) Rock Rose, (02) Aspen
бавен, сънлив (09) Clematis
бавен, поради депресия (21) Mustard, (13) Gorse, (30) Sweet Chestnut
МЕТАМОРФОЗА, помага по време на (33) Walnut
МЕТОДИЧЕН (22) Oak, (27) Rock Water, (31) Vervain, (37) Wild Rose
МЕЧТАЕНЕ (09) Clematis, (16) Honeysuckle
МИЕНЕ НА РЪЦЕ, натрапчиво, дължи се на чувство за, нечистоплътност виж също МЪРСОТИЯ (10) Crab Apple
МИЗАНТРОПИЯ (15) Holly, (03) Beech
МИНАЛОТО  
носталгични спомени за (16) Honeysuckle
никакъв интерес към (09) Clematis
скърби за (16) Honeysuckle, (24) Pine, (10) Crab Apple
да го остави да си отиде (33) Walnut
МИРНО И ТИХО  
трябва да се забавлява (34) Water Violet
страни от (01) Agrimony, (14) Heather
МИСЛЕНИ СПОРОВЕ И ДИАЛОЗИ (35) White Chestnut
МИСЛИ  
настойчиви, тревожни (35) White Chestnut
за бъдещето (09) Clematis
за миналото (16) Honeysuckle
за отмъщение (15) Holly, (38) Willow
нереалистичен / ирационален страх (06) Cherry Plum, (02) Aspen
жалки (38) Willow, (13) Gorse
разстройващи (01) Agrimony, (33) Walnut, (31) Vervain
МЛАДОСТ  
завладян от мисълта за запазване на (27) Rock Water, (10) Crab Apple, (14) Heather, (16) Honeysuckle
завладян от мисълта за, дължи се на страх от остаряване (26) Rock Rose, (20) Mimulus, (01) Agrimony
вманиачен на тема физическо състояние / натоварва се с много упражнения / остава здрав (27) Rock Water
МНОГО ОБСЪЖДАН (01) Agrimony, (03) Beech, (15) Holly, (31) Vervain
МНОГО ТОЧЕН, до педантизъм  
обикновено, по природа (27) Rock Water, (31) Vervain, (03) Beech
прекалена концентрация върху подробности (10) Crab Apple
МНОГОСЛОВЕН (14) Heather, (31) Vervain
МОЗЪЧНО СЪТРЕСЕНИЕ (06) Cherry Plum
МОНОТОННО ГОВОРЕНЕ (21) Mustard, (13) Gorse, (37) Wild Rose
МОТИВАЦИЯ  
висока степен на (31) Vervain, (32) Vine, (18) Impatiens
липса на, поради безразличие (37) Wild Rose,, (17) Hornbeam, (23) Olive
МРАЧНО НАСТРОЕНИЕ (13) Gorse, (21) Mustard, (38) Willow
МУДНОСТ дразни се от (18) Impatiens
МЪДРОСТ  
липсва (07) Chestnut Bud, (05) Cerato
МЪДЪР (34) Water Violet, (22) Oak, (31) Vervain
МЪРЛЯВОСТ  
не може да толерира (27) Rock Water, (10) Crab Apple
предпочита (37) Wild Rose, (17) Hornbeam, (13) Gorse
МЪРМОРИ (38) Willow
МЪРСОТИЯ не харесва (10) Crab Apple
МЪЧЕНИК  
за кауза (31) Vervain
за привързаност / внимание (08) Chicory, (14) Heather
от негодувание (38) Willow
за собствените си идеали (27) Rock Water
като пример за другите (27) Rock Water
НА НАСТРОЕНИЯ  
депресията идва и си отива (21) Mustard
настроението се променя (28) Scleranthus
самосъжалителен, егоистичен (38) Willow, (08) Chicory
НА НЕГО МОЖЕ ДА СЕ РАЗЧИТА (22) Oak
НА ПРОИЗВОЛА НА СЪДБАТА (37) Wild Rose, (09) Clematis
НАБЛЮДАТЕЛНОСТ  
проницателна (18) Impatiens, (31) Vervain, (27) Rock Water
липса на (09) Clematis, (07) Chestnut Bud, (16) Honeysuckle, (35) White Chestnut, (37) Wild Rose
НАБОЖЕН (27) Rock Water
НАВИЦИ  
дразни се от (03) Beech
да се отучи (33) Walnut, (07) Chestnut Bud
НАВЪСЕН (18) Impatiens, (03) Beech, (31) Vervain
НАГЛОСТ (03) Beech, (38) Willow, (08) Chicory
НАДМЕНЕН  
изглежда че е, поради гордост / достойнство (34) Water Violet
ако е самоуверен / всезнайко / автократичен (32) Vine
поради суета / завладян от себе си (14) Heather
поради самодоволство (27) Rock Water
НАДУТ (08) Chicory, (14) Heather, (32) Vine
НАМЕСА  
в работите на другите (08) Chicory
с суетене и критикуване (08) Chicory
с говорене за себе си (14) Heather
с доминиране (32) Vine
с убеждаване, придумване (31) Vervain
задаване на въпроси (05) Cerato
за отмъщение (15) Holly
с мисли / мислени спорове и диалози (35) White Chestnut
с даване на твърд пример (27) Rock Water
няма никакво желание за (34) Water Violet
защита от (33) Walnut
НАМИРА ГРЕШКИ  
на другите (03) Beech, (08) Chicory, (15) Holly, (18) Impatiens, (38) Willow, (31) Vervain
на себе си (24) Pine, (27) Rock Water, (10) Crab Apple
НАМУСЕН (38) Willow, (13) Gorse
НАПРЕГНАТ (31) Vervain
НАПРЕЖЕНИЕ  
страда по природа (03) Beech, (18) Impatiens, (27) Rock Water, (31) Vervain, (32) Vine
дължи се на шок (29) Star of Bethlehem
поради страх (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose, (06) Cherry Plum
поради страх за другите (25) Red Chestnut
поради загрижено терзание за другите (08) Chicory, (25) Red Chestnut
НАПУСНАТ  
страх да бъде (20) Mimulus
без надежда, виж ОТХВЪРЛЯНЕ и САМОТА (30) Sweet Chestnut
НАСЛАДА  
липса на, поради изтощение (23) Olive
липса на, поради безразличие (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
липса на, поради незаинтересованост (09) Clematis, (37) Wild Rose, (21) Mustard
липса на, поради депресия (21) Mustard, (13) Gorse, (30) Sweet Chestnut, (12) Gentian, (38) Willow
липса на, поради тревога, безпокойство (35) White Chestnut
НАСМЕШЛИВ (05) Cerato, (31) Vervain
НАСТАВЛЕНИЕ  
търси (05) Cerato
дава (31) Vervain, (32) Vine, (08) Chicory
дава поради критичност (03) Beech
дава за пример (27) Rock Water
дава тихо, ако го попитат (34) Water Violet
НАСТОЙЧИВ (31) Vervain, (22) Oak, (27) Rock Water
НАТИСК  
на отговорност, съсипан от (11) Elm
на работа, преуспява при (31) Vervain
да служи / подпомага другите (04) Centaury
незасегнат от / лесно се справя с (22) Oak
повлиян от (05) Cerato, (33) Walnut, (04) Centaury
НАТРАПЧИВИ ИДЕИ И ПРЕДСТАВИ (03) Beech, (31) Vervain, (27) Rock Water, (32) Vine
НАХАЛЕН (32) Vine, (08) Chicory, (03) Beech
НАЦУПЕНОСТ (38) Willow, (08) Chicory
НЕ ВЯРВА В СЕБЕ СИ (05) Cerato
НЕ СЕ ОПЛАКВА  
поради примирение (37) Wild Rose
поради незаинтересованост (09) Clematis
смел (22) Oak
преструва се на смел (01) Agrimony
НЕБЛАГОНАДЕЖДЕН  
поради несигурност (28) Scleranthus
поради недоверие в себе си (05) Cerato
защото лесно се повлиява (04) Centaury, (05) Cerato, (01) Agrimony, (20) Mimulus
НЕБРЕЖЕН  
дължи се на нетърпение (18) Impatiens
дължи се на отегчение (09) Clematis
дължи се на умора (23) Olive
НЕВНИМАТЕЛЕН (09) Clematis, (16) Honeysuckle, (35) White Chestnut
НЕВРОЗА (06) Cherry Plum, (26) Rock Rose
НЕВЪЗДЪРЖАН (01) Agrimony, (31) Vervain, (18) Impatiens, (06) Cherry Plum, (10) Crab Apple
НЕДОВЕРЧИВ  
към другите (15) Holly
към себе си (05) Cerato
към себе си да причини вреда / действува ирационално (06) Cherry Plum
НЕДОВОЛСТВО  
от амбициите в живота (36) Wild Oat
от себе си (27) Rock Water, (24) Pine, (22) Oak
от другите (38) Willow, (08) Chicory, (03) Beech, (18) Impatiens
НЕДОСТАТЪК обзет от (10) Crab Apple
НЕЖЕЛАНИЕ  
обикновено (37) Wild Rose
дължи се на отегчение (09) Clematis
дължи се на умора (23) Olive, (17) Hornbeam
дължи се на депресия (21) Mustard, (13) Gorse, (38) Willow, (30) Sweet Chestnut
НЕЗАВИСИМОСТ (34) Water Violet, (22) Oak, (18) Impatiens, (32) Vine
НЕЗАДОВОЛИТЕЛНОСТ  
поради липса на увереност (19) Larch, (11) Elm
поради недоверие в себе си (05) Cerato, (28) Scleranthus
поради вина (24) Pine
поради страх / свенливост / плахост (20) Mimulus
НЕИЗВЕСТНИ ПРИЧИНИ за депресия (21) Mustard
за страх (02) Aspen
НЕИСКРЕН (15) Holly
НЕЛЕПОСТ  
непоносимост към / обвинение в (03) Beech
разстройване от (31) Vervain
НЕМНОГОСЛОВЕН (18) Impatiens, (32) Vine
НЕНАБЛЮДАТЕЛЕН (09) Clematis
НЕНАСИТЕН  
за нещата, които другите притежават (08) Chicory
за съчувствие (08) Chicory, (14) Heather, (38) Willow
за информация / съвет (05) Cerato
за сила / власт (32) Vine, (08) Chicory, (31) Vervain
за съвършенство (27) Rock Water, (31) Vervain
за любов (08) Chicory
за компания (14) Heather
НЕНОРМАЛНОСТ  
завладян от физически недостатък (10) Crab Apple
страх от умствена (06) Cherry Plum
мисли го за нечестно „защо аз?" (38) Willow
НЕОБЩИТЕЛЕН  
изглежда, че е (34) Water Violet
дължи се на лошо настроение (38) Willow
дължи се на срамежливост / плахост (20) Mimulus
дължи се на липса на увереност (19) Larch
дължи се на упоритост/ претенциозност (32) Vine
НЕОБУЗДАН (18) Impatiens, (31) Vervain, (06) Cherry Plum
НЕОТЛОЖНОСТ иска (18) Impatiens, (32) Vine
НЕОТЛОЖЕН, желае незабавно действие (18) Impatiens, (31) Vervain
НЕОТСТЪПЧИВ (32) Vine, (27) Rock Water
НЕПОДОЗИРАЩ (09) Clematis, (37) Wild Rose
НЕПОЗНАТИ  
изплашен от (20) Mimulus
подозрителен към (15) Holly
издирва (14) Heather
НЕПОКОЛЕБИМ (22) Oak, (31) Vervain, (32) Vine, (08) Chicory, (34) Water Violet
НЕПОНОСИМОСТ (03) Beech
към мудност (18) Impatiens
към неточност, неправилни неща (31) Vervain, (27) Rock Water
НЕПОСТОЯНЕН (28) Scleranthus, (05) Cerato
НЕПОХВАТНОСТ  
скрито чувство на (01) Agrimony
дължи се на срамежливост (20) Mimulus
дължи се на нехаресване на себе си (10) Crab Apple
дължи се на липса на увереност дължи се на колебливост / (19) Larch
нерешителност (28) Scleranthus
дължи се на опасение (02) Aspen
дължи се на раболепие / чувство на благоговение (04) Centaury
при деца с мекушав / неизграден характер (20) Mimulus, (19) Larch
НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (39) Rescue Remedy
НЕПРЕДСКАЗУЕМ (28) Scleranthus, (06) Cherry Plum, (09) Clematis, (18) Impatiens
НЕПРЕДУБЕДЕНОСТ (37) Wild Rose, (28) Scleranthus, (05) Cerato, (09) Clematis
НЕПРЕКЛОНЕН (31) Vervain, (32) Vine
НЕПРЕОДОЛИМИ  
навици (10) Crab Apple
дърдорене (14) Heather, (08) Chicory, (31) Vervain
ядене (10) Crab Apple, (01) Agrimony
лъжене, за внимание (14) Heather, (08) Chicory
НЕПРЕТЕНЦИОЗЕН (20) Mimulus, (04) Centaury, (09) Clematis, (37) Wild Rose, (19) Larch
НЕПРИВЕТЛИВ  
дължи се саможив характер, (не невъзпитано) (34) Water Violet
дължи се на подозрителност (15) Holly
дължи се на страх (20) Mimulus
НЕПРИЯЗЪН към себе си (10) Crab Apple, (24) Pine
НЕПРИЯТНОСТИ  
извинява се за съществуващите (24) Pine
обезпокоен от / раздразнен от (03) Beech, (18) Impatiens
НЕРАЗУМЕН  
с другите (32) Vine, (03) Beech, (18) Impatiens
със себе си (27) Rock Water
НЕРВЕН (01) Agrimony, (08) Chicory, (18) Impatiens, (20) Mimulus, (31) Vervain
НЕРВЕН СРИВ (06) Cherry Plum, (22) Oak, (28) Scleranthus, (31) Vervain, (01) Agrimony, (35) White Chestnut
НЕРВНОСТ  
обикновено, страхлив / боязлив / срамежлив (20) Mimulus
със смътно очакване (02) Aspen
с нетърпеливо желание (18) Impatiens
НЕРЕШИТЕЛЕН (20) Mimulus, (05) Cerato, (28) Scleranthus, (19) Larch
НЕРЕШИТЕЛНОСТ (28) Scleranthus
за посока в живота (36) Wild Oat
в собствената си преценка / инстинкти (05) Cerato
НЕСИГУРЕН  
обикновено (33) Walnut
от тревоги (35) White Chestnut
от нерешителност (28) Scleranthus
от вина (24) Pine
НЕСИГУРНОСТ  
обикновено (05) Cerato, (19) Larch
поради страх (20) Mimulus, (25) Red Chestnut
и се вкопчва в другите (14) Heather, (08) Chicory
нуждае се да бъде обичан / закрилян (08) Chicory
НЕСПОКОЕН  
от страховете на другите (25) Red Chestnut
от отчаяние (30) Sweet Chestnut
от загриженост как ще се справи (11) Elm
от безпокойство и лошо предчувствие (02) Aspen
от тревога (35) White Chestnut
НЕСПОКОЙСТВО, поради психически мъчения / тревоги (01) Agrimony, (35) White Chestnut
поради нерешителност, поради нетърпение, поради прекален ентусиазъм (28) Scleranthus, (18) Impatiens, (31) Vervain
поради изпълнено с лоши предчувствия безпокойство / страхове, виж също ОТПУСКАНЕ (02) Aspen, (20) Mimulus, (25) Red Chestnut
НЕСПОЛУКА  
бори се въпреки (22) Oak
незасегнат от (22) Oak, (32) Vine, (31) Vervain, (37) Wild Rose
депресиран, потиснат от (12) Gentian, (13) Gorse
НЕСРЪЧЕН (20) Mimulus, (09) Clematis
НЕСЪВМЕСТИМОСТ (10) Crab Apple
НЕСЪСРЕДОТОЧЕН  
върху бъдещето (09) Clematis, (12) Gentian
върху злочестината (38) Willow, (35) White Chestnut, (30) Sweet Chestnut
при вземане на решение (28) Scleranthus
НЕТАКТИЧНОСТ (32) Vine, (08) Chicory, (18) Impatiens, (03) Beech, (31) Vervain
НЕТЪРПЕЛИВ (18) Impatiens
НЕТЪРПЕНИЕ (18) Impatiens, (31) Vervain, (02) Aspen
НЕУВЕРЕН (19) Larch, (20) Mimulus, (05) Cerato, (04) Centaury
НЕУВЕРЕНОСТ (28) Scleranthus
поради недоверие в себе си (05) Cerato
поради липса на вяра (12) Gentian, (05) Cerato
поради липса на надежда (13) Gorse
поради липса на сила на амбициите (17) Hornbeam, (36) Wild Oat
дължи се на съмнение в способността да се справи с отговорности (11) Elm
дължи се на липса на увереност (19) Larch
НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ  
дължи се на неосъществени амбиции (36) Wild Oat
дължи се на безсилие / ограничение (33) Walnut, (31) Vervain, (18) Impatiens
дължи се на ограничение по време  
на болест (22) Oak
от негодувание (38) Willow
от завист, ревност (15) Holly
от себе си (27) Rock Water, (24) Pine
от другите (03) Beech, (08) Chicory, (32) Vine
НЕУМОРИМ (22) Oak , (31) Vervain, (27) Rock Water, (32) Vine
НЕУСПЕХИ  
обезкуражен от (12) Gentian
постоянствува в духа на (22) Oak
отстъпва пред ; (13) Gorse
изплашен от (20) Mimulus
НЕЧИСТОПЛЪТНОСТ, чувство на (10) Crab Apple
НЕЧИСТОТИЯ, не харесва / чувствува се замърсен от (10) Crab Apple
НЕЧУВСТВИТЕЛЕН (32) Vine, (03) Beech, (08) Chicory
НЕЩАСТЕН  
в настоящето (09) Clematis
без никаква причина (21) Mustard
дължи се на горчивина / самосъжаление (38) Willow
дължи се на ревност (15) Holly
дължи се на копнеж по миналото (16) Honeysuckle
дължи се на вина (24) Pine
дължи се на изтощение (23) Olive
със себе си (28) Scleranthus, (05) Cerato, (04) Centaury, (10) Crab Apple, (24) Pine, (27) Rock Water, (19) Larch
НЕЯСЕН (09) Clematis, (05) Cerato, (28) Scleranthus, (37) Wild Rose
НИЩЕТА  
обикновено, като възглед (38) Willow
с самосъжаление (38) Willow, (08) Chicory
с песимизъм / съмнение (12) Gentian, (13) Gorse
с облак на депресия (21) Mustard
с мрачно отчаяние (30) Sweet Chestnut
скрита (01) Agrimony, (34) Water Violet, (22) Oak, (04) Centaury
НОСИ СЕ ПО ТЕЧЕНИЕТО на живота  
дължи се на липса на амбиции (37) Wild Rose
с незадоволство, дължи се на липса на посока (36) Wild Oat
НОСТАЛГИЯ (16) Honeysuckle
НРАВ  
буен, неконтролируем (06) Cherry Plum
раздразнителен, огнен, разгорещен (18) Impatiens, (32) Vine, (31) Vervain, (15) Holly
неустойчив, непостоянен (28) Scleranthus, (06) Cherry Plum
контролиран, но разстроен от досада на ограничения или неспособност (22) Oak
НРАВСТВЕНОСТ  
за собствения си перфекционизъм (27) Rock Water
за опора на другите (31) Vervain
НЯМА ДОВЕРИЕ на никого (15) Holly
ОБВИНЯВА  
другите (38) Willow, (08) Chicory, (03) Beech, (32) Vine
себе си (24) Pine, (10) Crab Apple, (25) Red Chestnut, (04) Centaury, (01) Agrimony
ОБВИНЯВАЩ  
дължи се на подозрителност (15) Holly
дължи се на желание за съвършенство (27) Rock Water, (31) Vervain
като „потъпкване, принизявано" (03) Beech
дължи се на ирационални страхове (06) Cherry Plum
ОБЕЗКУРАЖЕН (12) Gentinn
ОБЕЗСИЛЕН (20) Mimulus, (33) Walnut, (02) Aspen
ОБЕЗСЪРЧАВАНЕ (12) Gentian, (11) Elm
ОБЕЗУМЯЛ  
с ирационални страхове / извън контрол (06) Cherry Plum
от отчаяние (30) Sweet Chestnut
от скрит страх / мъчение (01) Agrimony
от страх за другите (25) Red Chestnut
от раздразнение (18) Impatiens
от объркване / нерешителност (28) Scleranthus
ОБЕЗУМЯЛОСТ (06) Cherry Plum
ОБИДА (08) Chicory, (38) Willow
ОБИДЧИВ (18) Impatiens, (03) Beech, (38) Willow
ОБИЧА ДА СПОРИ (03) Beech, (31) Vervain, (38) Willow, (08) Chicory, (15) Holly, (18) Impatiens
ОБРЕМЕНЕН  
с работа (22) Oak, (27) Rock Water, (04) Centaury, (31) Vervain
с отговорности (11) Elm
с психическо мъчение (35) White Chestnut, (01) Agrimony
с психически тормоз (11) Elm, (31) Vervain, (35) White Chestnut
ОБРЕМЕНЯВА, вярва, че той обременява другите (24) Pine, (21) Mustard
манипулира вниманието, твърдейки че той (08) Chicory
ОБСЕБЕН  
от страх (06) Cherry Plum, (26) Rock Rose
религиозно (27) Rock Water, (31) Vervain
от самодоволство (27) Rock Water, (08) Chicory
от подробности (10) Crab Apple
ОБЩИТЕЛЕН (01) Agrimony, (31) Vervain, (08) Chicory, (14) Heather
ОБЩУВА добре (31) Vervain, (22) Oak, (34) Water Violet
ОБЪРКАН (09) Clematis
ОБЪРКВАНЕ (20) Mimulus, (19) Larch, (10) Crab Apple
ОГОРЧЕН  
и възмутен (38) Willow
и наранен (08) Chicory
и разгневен от несправедливост (31) Vervain
но не протестира (04) Centaury, (01) Agrimony
ОГОРЧЕНИЕ (38) Willow
ОГРАНИЧЕНО МИСЛЕНЕ (27) Rock Water, (03) Beech
ОДОБРЕНИЕ, търси за успокоение (05) Cerato
ОДУХОТВОРЕНОСТ, за да си възвърне, придобие отново чувство на (33) Walnut, (09) Clematis, (38) Willow, (15) Holly, (36) Wild Oat
ОЖИВЕН (01) Agrimony, (18) Impatiens, (31) Vervain
ОЗДРАВЯВАНЕ  
умора по време на (17) Hornbeam, (23) Olive
неопределена депресия по време на (21) Mustard
да помогне в нагласата (33) Walnut
ОЗЛОБЕН (15) Holly
ОКУРАЖАВАНЕ  
нуждае се от / търси дължи се на несигурност (05) Cerato
нуждае се за насърчаване (20) Mimulus, (19) Larch
ОМАГЬОСАН (09) Clematis, (04) Centaury
ОМРАЗА  
обикновено (15) Holly
събираща се злоба (38) Willow
не може да види у другите никакви качества, които да компенсират слабостите (03) Beech
ОМРАЗЕН  
на другите (15) Holly
на себе си (10) Crab Apple
ОПЕТНЯВАНЕ (10) Crab Apple
ОПЕЧАЛЕНОСТ (29) Star of Bethlehem
(24) Pine, (30) Sweet Chestnut  
(21) Mustard, (38) Willow  
ОПИТ, не може да се поучи от (37) Chestnut Bud
ОПЛАКВА СЕ  
от другите (03) Beech, (08) Chicory, (15) Holly, (38) Willow, (18) Impatiens
по принцип (31) Vervain
когато е болен (38) Willow, (13) Gorse
никога не (04) Centaury, (01) Agrimony, (22) Oak
ОПЛАКВАНЕ  
гласно (31) Vervain, (15) Holly, (32) Vine
не се оплаква (04) Centaury, (01) Agrimony, (20) Mimulus, (19) Larch
допуска да го гризе вътрешно (38) Willow, (08) Chicory, (35) White Chestnut, (15) Holly, (01) Agrimony
ОПРЕДЕЛЕНО, чувство за намерение, цел (33) Walnut, (31) Vervain, (27) Rock Water, (32) Vine
ОПУСТОШЕН (29) Star of Bethlehem, (30) Sweet Chestnut
ОРИГИНАЛЕН  
дължи се на творчески и футуристични наклонности (36) Wild Oat, (09) Clematis
   
създава собствени стандарти (32) Vine
ОСВОБОЖДАВАНЕ  
копнее за, от робски труд (04) Centaury
копнее за, като бягство от сегашните обстоятелства (09) Clematis
копнее за, от живота (09) Clematis
копнее за, от болката, мъката (30) Sweet Chestnut
копнее за, от вина (24) Pine
копнее за, от мъчение (01) Agrimony, (35) White Chestnut
копнее за, от замърсяването на болестта (10) Crab Apple
ОСВОБОЖДЕНИЕ  
желание за (30) Sweet Chestnut, (09) Clematis, (06) Cherry Plum
желание за, от задължение (04) Centaury
желание за, от психическо мъчение (35) White Chestnut, (01) Agrimony
ОСКЪРБИТЕЛЕН  
дължи се на неконтролируема ярост (06) Cherry Plum
дължи се на агресивно доминиране (32) Vine
дължи се на егоистично собственическо чувство (08) Chicory
дължи се на раздразнение (15) Holly
дължи се на критична непоносимост (03) Beech
дължи се на мудност (18) Impatiens
дължи се на разстройване (31) Vervain
ОСКЪРБЛЕНИЕ, дълбоко чувство на (31) Vervain
ОСКЪРБЯВА СЕ  
лесно със самоанализ, вглъбяване (08) Chicory, (38) Willow
лесно, дължи се на несигурност (05) Cerato, (19) Larch
лесно, дължи се на несправедливост (31) Vervain
ОСМИВАНЕ засяга се от (20) Mimulus, (19) Larch, (04) Centaury, (05) Cerato, (28) Scleranthus
отпадналост, дължи се на (12) Gentian
защита от влияние на (33) Walnut
злобно нанася / причинява (15) Holly
безочливо причинява болка (03) Beech, (32) Vine
ОСТЪР ЕЗИК  
дължи се на злоба / омраза (15) Holly
раздразнение / нетърпимост (03) Beech
и горчив / егоистичен (38) Willow, (08) Chicory
критичен, хапливо обвинителен (08) Chicory, (03) Beech, (32) Vine
ОСУЕТЯВАНЕ  
разстроен при (31) Vervain, (33) Walnut, (18) Impatiens, (03) Beech
чувствува се наранен при (08) Chicory
ОСЪЗНАВАНЕ, (внезапно) (29) Star of Bethlehem
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ, липса на, и затова търси (36) Wild Oat
ОТБРАНИТЕЛЕН (38) Willow, (15) Holly, (31) Vervain
ОТВЕЯН (09) Clematis
ОТВРАЩЕНИЕ  
обикновено (10) Crab Apple
поради ужас (29) Star of Bethlehem, (26) Rock Rose
ОТГОВОРНОСТ  
способен да поема и се справя с (31) Vervain
справя се спокойно с (22) Oak
чувствува се съсипан от (11) Elm
отпадналост, дължи се на (11) Elm, (12) Gentian
загуба на увереност дължи се на (11) Elm, (19) Larch
понася с достойнство и гордост (34) Water Violet
ОТДАЛЕЧЕНОСТ  
дължи се на отдалечено разстояние (34) Water Violet
дължи се на прекалена приказливост (14) Heather
дължи се на раздразнение (18) Impatiens
дължи се на задушаващо собственическо чувство (08) Chicory
дължи се на влияние / надзор от другите (33) Walnut
ОТДЕЛЕН от другите (09) Clematis
ОТДРЪПВАНЕ  
поради шок (29) Star of Bethlehem
поради отвращение (10) Crab Apple
поради ужас (26) Rock Rose
поради страх (02) Aspen, (20) Mimulus, (26) Rock Rose
поради оскърбителна словесна атака (33) Walnut, (20) Mimulus, (04) Centaury, (01) Agrimony
ОТЕГЧЕНИЕ  
обикновено (09) Clematis, (36) Wild Oat
поради нетърпеливо очакване (18) Impatiens
ОТЕГЧИТЕЛЕН  
дължи се на негативни възгледи (38) Willow
дължи се на постоянно гълчене (08) Chicory
дължи се на бъбривост (14) Heather
дължи се на апатична липса на интерес (37) Wild Rose
другите са, ако не го слушат, не му обръщат внимание, не му се подчиняват, и са прекалено бавни или глупави (31) Vervain, (32) Vine, (18) Impatiens, (03) Beech
ОТКАЗ да се подчинява  
дължи се на сила на характера (03) Beech, (31) Vervain, (32) Vine, (08) Chicory
дължи се на необикновени идеи (09) Clematis
ОТКАЗ ДА БЪДЕ УТЕШЕН  
след шокираща новина (29) Star of Bethlehem
желае да бъде сам, за да скърби / да размишлява на спокойствие и тишина (34) Water Violet, (16) Honeysuckle
като показва признаци на слабост (32) Vine, (27) Rock Water
все пак манипулира утеха и съчувствие чрез самосъжаление (08) Chicory, (38) Willow
притежава вродена смелост да посрещне несполуката (22) Oak
ОТКАЗВАНЕ, от наркотици / алкохол / тютюн и т.н.  
помага по време на пригодяване (33) Walnut
помага да се поучи от опита (07) Chestnut Bud
помага да се прочисти ума, тялото (10) Crab Apple
помага да се укрепи волята, за да устои (17) Hornbeam, (04) Centaury
ОТКРОВЕН  
дължи се на нетолерантност (03) Beech, (32) Vine
прямота, честност, праволинейност (34) Water Violet, (27) Rock Water, (22) Oak, (31) Vervain
ОТЛАГАНЕ  
поради летаргия (17) Hornbeam
Поради несигурност (28) Scleranthus, (19) Larch
поради страх (20) Mimulus
ОТЛЪЧЕН ОТ ОБЩЕСТВОТО  
дължи се на егоизъм / собственическо чувство (08) Chicory
дължи се на безспирна словоохотливост (14) Heather
дължи се на гневно отношение (15) Holly, (38) Willow
дължи се на критично отношение (03) Beech, (08) Chicory
ОТМЪСТИТЕЛЕН  
поради омраза / злоба / отмъщение (15) Holly
страхува се да бъде (06) Cherry Plum
ОТМЪЩЕНИЕ (15) Holly
ОТНЕСЕН, (и)  
идеи и фантазии (09) Clematis
липса на амбиция (37) Wild Rose
ОТПАДНАЛОСТ  
обикновено (17) Hornbeam, (23) Olive, (37) Wild Rose, (09) Clematis
дължи се на самосъжаление / цупене (38) Willow
дължи се на депресия (13) Gorse, (21) Mustard, (30) Sweet Chestnut
ОТПУСКАНЕ  
трудно, дължи се на напрежение (31) Vervain, (32) Vine, (27) Rock Water
лесно, дължи се на сънливост (23) Olive, (09) Clematis
лесно, дължи се на апатия / летаргия (37) Wild Rose, (17) Hornbeam
трудно, дължи се на тревожни мисли (35) White Chestnut
трудно, дължи се на страх / безпокойство, трудно, дължи се на страх за другите (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose, (06) Cherry Plum, (25) Red Chestnut
трудно, дължи се на нетърпение / не може да забави темпото, виж също НЕСПОКОЙСТВО (18) Impatiens, (31) Vervain
ОТПУСНАТ (37) Wild Rose, (09) Clematis, (05) Cerato, (17) Hornbeam, (19) Larch, (28) Scleranthus
ОТРИЧАНЕ (27) Rock Water
ОТСТОЯВАЩ упорито собственото си мнение (32) Vine, (31) Vervain, (03) Beech, (08) Chicory
ОТТЕГЛЕН  
от обществото поради срамежливост (20) Mimulus
дължи се на желание за усамотение (34) Water Violet
за да се скрие от / да игнорира съществени проблеми (01) Agrimony
намусено, дължи се на самосъжаление (38) Willow
дължи се на недоверие / подозрение (15) Holly
като начин да избяга от действителността (09) Clematis
дължи се на погълнатост от тревоги (35) White Chestnut
загубвайки цялата надежда (13) Gorse, (30) Sweet Chestnut
ОТХВЪРЛЕН (10) Crab Apple
ОТХВЪРЛЯНЕ  
със скръб / усещане за загуба или шок (29) Star of Bethlehem
с самообвинение (24) Pine, (10) Crab Apple
с негодувание / горчивина (38) Willow
с омраза / ревност (15) Holly
без никаква увереност (19) Larch
с чувство на уязвимост (05) Cerato, (20) Mimulus, (19) Larch
прекалена загриженост / изпълнено със страх безпокойство за другите (25) Red Chestnut
прекалена загриженост / собственическо чувство (08) Chicory, (14) Heather
ОТЧАЯНИЕ  
материалистично (13) Gorse, (12) Gentian
дължи се на ужас (26) Rock Rose
песимистична безнадеждност (13) Gorse
безпомощен, с разбито сърце, крайно (30) Sweet Chestnut
неизвестна причина (21) Mustard
поради самообвинение / вина (24) Pine
дължи се на шок (29) Star of Bethlehem
от начина на живот (06) Cherry Plum
ОТЧУЖДЕНОСТ (34) Water Violet
ОФОРМЯНЕ НА ХАРАКТЕРА  
такъв, който опитва да промени другите (31) Vervain, (08) Chicory, (27) Rock Water
такъв, който е засегнат от другите (05) Cerato, (33) Walnut, (04) Centaury, (01) Agrimony
ОЧАКВАЩ (02) Aspen, (18) Impatiens
ПАДНАЛ  
духом, виж също ДЕПРЕСИЯ и СЪКРУШЕН (21) Mustard, (23) Olive, (30) Sweet Chestnut, (12) Gentian, (13) Gorse, (38) Willow
ПАЛЯЧО (01) Agrimony
ПАМЕТ  
лоша, дължи се на липса на концентрация (09) Clematis, (16) Honeysuckle
лоша, дължи се на ум, пълен с други неща (31) Vervain, (35) White Chestnut
ПАНИКА  
обикновено (26) Rock Rose, (39) Rescue Remedy
с ирационални мисли (06) Cherry Plum
ПАРАЛИЗИРАН  
от дълбоки мисли / замислен (09) Clematis
след шок (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
ПАРАНОЯ  
с подозрение (15) Holly
с ирационални страхове (06) Cherry Plum
ПАСИВЕН (04) Centaury, (20) Mimulus, (09) Clematis, (37) Wild Rose
ПАЦИФИСТ (01) Agrimony, (04) Centaury, (31) Vervain, (09) Clematis, (22) Oak, (37) Wild Rose
ПЕДАНТ (27) Rock Water, (31) Vervain, (03) Beech
ПЕНСИОНИРАНЕ  
приспособяване към / чувствува се несигурен при (33) Walnut
чувствува, че му е трудно да бъде „изключен" от активна работа (31) Vervain
причиняващо отвращение, дължи се на необичайно бездействие (31) Vervain, (38) Willow, (09) Clematis, (16) Honeysuckle
причиняващо несигурност в бъдещето / чувство на загуба (36) Wild Oat
ПЕРФЕКЦИОНИЗЪМ (03) Beech, (27) Rock Water, (31) Vervain, (32) Vine
ПЕСИМИЗЪМ (13) Gorse, (12) Gentian
ПЛАВАНЕ, НОСЕНЕ, усещане за (09) Clematis
ПЛАМЕНЕН (15) Holly, (31) Vervain, (18) Impatiens, (06) Cherry Plum
ПЛАХОСТ (20) Mimulus, (04) Centaury, (19) Larch
ПЛАЧЕ  
лесно (08) Chicory, (14) Heather, (31) Vervain
не е способен да, дължи се на вцепеняване, (поради лоши новини) (29) Star of Bethlehem, (01) Agrimony, (33) Walnut
не е способен да, дължи се на себеотрицание (27) Rock Water
ПЛАЧЛИВОСТ  
вследствие на самосъстрадание (08) Chicory, (38) Willow, (14) Heather
при крайно отчаяние (30) Sweet Chestnut
от разкаяние, угризение на съвестта (24) Pine
от скръб (29) Star of Bethlehem, (30) Sweet Chestnut, (16) Honeysuckle
   
от сантименталност (33) Walnut, (16) Honeysuckle
за успокоение (01) Agrimony
плаче сам, крие сълзите си от другите, виж също РАЗПЛАКВА СЕ ЛЕСНО, ЧУВСТВИТЕЛНОСТ и РЕВЛИВОСТ (34) Water Violet, (01) Agrimony
ПЛАШЛИВ (18) Impatiens, (28) Scleranthus, (20) Mimulus, (02) Aspen
ПОБЪРКАН (28) Scleranthus, (05) Cerato
ПОВЛИЯН  
от пътя в живота (33) Walnut, (05) Cerato, (36) Wild Oat
лесно, при доминиране на другите (04) Centaury
от решения на другите (05) Cerato, (13) Gorse, (04) Centaury, (01) Agrimony
от протакания и спънки (12) Gentian
с цел да има спокойствие (01) Agrimony
поради ревност / завист (15) Holly
ПОВРЪЩАНЕ  
страх от (20) Mimulus, (10) Crab Apple
отвращение, погнуса към (10) Crab Apple
ПОВТАРЯ  
същите грешки (07) Chestnut Bud
устно (14) Heather, (31) Vervain, (18) Impatiens
ПОВТОРНО  
се отдава на стари непродуктивни навици (07) Chestnut Bud
изпада в депресия (12) Gentian
ПОВЪРХНОСТЕН (01) Agrimony
ПОГРЕШНО ПРАВЕНЕ  
обвинява себе си / чувствува вина за грешките на другите (24) Pine
обвинява другите (38) Willow, (03) Beech, (32) Vine, (08) Chicory
порицава себе си (10) Crab Apple, (24) Pine, (27) Rock Water
ПОГЪЛНАТ ИЗЦЯЛО  
от мисли / тревоги (36) White Chestnut
от бъдещето / фантазии (09) Clematis
от миналото (16) Honeysuckle
от несправедливост (31) Vervain
от себе си (14) Heather, (08) Chicory, (27) Rock Water, (10) Crab Apple, (38) Willow
от чистота (10) Crab Apple
от детайли / незначителни неща (10) Crab Apple
от ревност (15) Holly, (38) Willow
от оплаквания (15) Holly, (38) Willow, (31) Vervain
ПОДИГРАВА СЕ (15) Holly, (32) Vine, (03) Beech
ПОДЛУДЕН, СМАХНАТ (06) Cherry Plum, (31) Vervain
ПОДОЗРИТЕЛНОСТ (15) Holly
ПОДРАЖАВА  
дължи се на несигурност в себе си (05) Cerato
саркастично / злобно / за да спечели предимство (15) Holly, (38) Willow, (08) Chicory
ПОЗОР  
срам, дължи се на (10) Crab Apple
разстроен, дължи се на (31) Vervain
ПОКАЗНОСТ  
знае всичко - големият „Аз съм" (32) Vine
дължи са на несигурност (01) Agrimony
дължи са на възбуда / ентусиазъм (31) Vervain
за да привлече вниманието (08) Chicory, (14) Heather
ПОКОЙ НА УМА  
обезпокоен от мисли / тревоги (35) White Chestnut, (01) Agrimony
обезпокоен от вина (24) Pine
обезпокоен от мислени спорове и диалози (35) White Chestnut, (31) Vervain
обезпокоен от страх (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose
обезпокоен от страх за другите (25) Red Chestnut
обезпокоен от скръб (29) Star of Bethlehem, (16) Honeysuckle
обезпокоен от възмущение, негодувание (38) Willow
обезпокоен от нерешителност (28) Scleranthus
обезпокоен от фикс-идея (10) Crab Apple
ПОКОРЕН (04) Centaury, (05) Cerato, (01) Agrimony
поради страх (20) Mimulus
ПОКРОВИТЕЛСТВЕН / снизходителен (32) Vine, (03) Beech, (27) Rock Water
ПОКРЪСТВА желание да (31) Vervain, (03) Beech, (27) Rock Water
ПОМАГА  
при непредвидени обстоятелства / опасност, беда (39) Rescue Remedy
търси помощ при вземане на решения (05) Cerato
ПОМАГАЩ  
но поддържа разумно разстояние (34) Water Violet
тихо, без въпроси (22) Oak
но се суети (08) Chicory, (31) Vervain
от чувство за дълг, нетърпелив да услужи (04) Centaury, (24) Pine
ПОРИЦАВАЩ (27) Rock Water, (08) Chicory, (03) Beech
ПОСЛУШАНИЕ  
иска (32) Vine
иска от себе си (27) Rock Water
ПОСЛУШЕН (04) Centaury
ПОСТИГА  
честолюбиво желание да (31) Vervain, (32) Vine
съмнява се в собствените си възможности да (19) Larch
ПОСТИЖЕНИЕ  
съмнение в собствените си възможности (19) Larch
силно желание да постигне (31) Vervain, (18) Impatiens
ПОСТОЯНСТВО (33) Walnut
ПОТАЕН  
подозрителен към подбудите на другите (15) Holly
за власт / важничене (32) Vine
наслаждава се да бъде / вкопчва се егоистично в тайни / използва го като начин да привлече внимание (08) Chicory
дължи се на желание за уединение (34) Water Violet
дължи се на страх (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose
дължи се на отричане, отказ (01) Agrimony
дължи се на нерешителност (28) Scleranthus
дължи се на срам (10) Crab Apple, (24) Pine
дължи се на мъчителни мисли (35) White Chestnut, (01) Agrimony
ПОТВЪРЖДЕНИЕ търси (05) Cerato
ПОТИСНАТИ ЧУВСТВА  
обикновено (01) Agrimony, (04) Centaury, (34) Water Violet
на вина (24) Pine
нерешителност (28) Scleranthus
възмущение / горчивина (38) Willow
измъчващи мисли / мислени спорове и диалози (35) White Chestnut
ПОТИСНАТОСТ (30) Sweet Chestnut
ПОУЧАВА  
желае да, дължи се на ентусиазъм (31) Vervain
прави така, за да доминира / властва, контролира (32) Vine
прави така, за да постигне своето (08) Chicory
прави така, за да изобличи глупостта (03) Beech
ПОХВАЛА  
желае (08) Chicory
търси за успокоение (05) Cerato
въргаля се в (32) Vine, (08) Chicory
ПОХОТ (08) Chicory, (31) Vervain, (14) Heather, (06) Cherry Plum
ПОЧТЕН (27) Rock Water, (03) Beech, (31) Vervain
ПРАВ  
арогантно вярва, че винаги е прав (32) Vine
вярва, че единствено неговите принципи са верни (31) Vervain, (03) Beech, (27) Rock Water
неуверен, несигурен, че той е (05) Cerato
ПРАВДИВОСТ загрижен за (31) Vervain
ПРАВИ СЕ НА БОЛЕН  
дължи се на отговорност (11) Elm
дължи се на изтощение (23) Olive
дължи се на ленивост (37) Wild Rose
ПРАВОСЪДИЕ голяма вяра в (31) Vervain
ПРАВОТА (27) Rock Water, (31) Vervain
ПРАГМАТИЧЕН (32) Vine, (31) Vervain, (22) Oak, (08) Chicory
ПРАЗЕН  
дължи се на изтощение (23) Olive
дължи се на липса на интерес (09) Clematis, (16) Honeysuckle
дължи се на тъга (29) Star of Bethlehem
дължи се на крайна потиснатост (30) Sweet Chestnut
ПРЕДАН (04) Centaury
ПРЕДИЗВИКАТЕЛНОСТ (32) Vine, (03) Beech, (08) Chicory
ПРЕДПАЗЛИВ  
no npupoga (22) Oak, (34) Water Violet
дължи се на подозрение (15) Holly
дължи се на страх (20) Mimulus, (02) Aspen
дължи се на несигурност (28) Scleranthus, (05) Cerato
дължи се на съмнение (05) Cerato, (12) Gentian
ПРЕДСТАВЛЯВА, върши това за другите (32) Vine
чувствува, че му е трудно да; върши работата си сам (31) Vervain, (18) Impatiens
прекалено плах, за да (20) Mimulus, (04) Centaury
няма желание да (22) Oak, (08) Chicory
щастлив да бъде освободен от задължението да (37) Wild Rose
чувства провал, ако трябва да (11) Elm, (27) Rock Water
ПРЕДУГАЖДАНЕ  
смътни страхове / лоши предчувствия (02) Aspen
на неприятности за другите (25) Red Chestnut
на неуспех, провал (19) Larch, (20) Mimulus
ПРЕДЧУВСТВИЕ (02) Aspen
ПРЕЗИРА  
другите (15) Holly, (03) Beech
другите за мудност (18) Impatiens
другите за слабост (32) Vine
самия себе си (10) Crab Apple, (24) Pine
ПРЕЗРЕНИЕ  
свързано с омраза (15) Holly
погнуса (10) Crab Apple
ПРЕЗРИТЕЛЕН (32) Vine, (03) Beech, (27) Rock Water, (34) Water Violet
ПРЕКАЛЕНО ЗАГРИЖЕН  
да услужи, задоволи (04) Centaury
да се грижи за другите (08) Chicory
да влияе на другите (31) Vervain
за мнението на другите (05) Cerato
за подробности (10) Crab Apple
за себе си (14) Heather, (38) Willow, (27) Rock Water
за безопасността на другите (25) Red Chestnut
да даде добър пример (27) Rock Water
ПРЕКЛОНЕНИЕ, обожание  
пред другите, с желание за притежание (08) Chicory
пред себе си (14) Heather, (08) Chicory, (27) Rock Water
никакво пред себе си (24) Pine, (10) Crab Apple
ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ  
към другите (03) Beech, (32) Vine, (15) Holly, (18) Impatiens
към себе си (10) Crab Apple, (24) Pine
ПРЕОДОЛЯВА (32) Vine
ПРЕПУСКА НАПРЕД  
обикновено, склонен към (18) Impatiens
мислите имат склонност да (18) Impatiens, (31) Vervain, (02) Aspen, (35) White Chestnut
ПРЕРАЖДАНЕ  
пригодяване към / след (33) Walnut
шок като резултат от (29) Star of Bethlehem
вина, разкрита при (24) Pine
скръб / тъга разкрита при (29) Star of Bethlehem
неспособност да прости, разкрита при (38) Willow
самоосъждане / отвращение като резултат от (10) Crab Apple
ПРЕСИЛВА СЕ (18) Impatiens, (27) Rock Water, (31) Vervain
ПРЕСИТЕН, виж също ОТЕГЧЕНИЕ (37) Wild Rose, (09) Clematis
ПРЕСЛЕДВАНЕ  
подозрение за (15) Holly, (06) Cherry Plum
страх от (06) Cherry Plum, (20) Mimulus, (02) Aspen
ПРЕСЛЕДВАЩИ МИСЛИ  
страда (02) Aspen, (35) White Chestunt, (16) Honeysuckle
предпазване от (33) Walnut
ПРЕСТАРАВА СЕ, за съчувствие или внимание (08) Chicory, (38) Willow
ПРЕСТОРЕНО НАБОЖЕН (27) Rock Water, (32) Vine, (03) Beech, (31) Vervain
ПРЕСТРУВА СЕ (08) Chicory, (38) Willow
(31) Vervain, (32) Vine, (09) Clematis  
ПРЕСТРУВКА, на храброст / щастие (01) Agrimony
ПРЕТЕНЦИОЗЕН (03) Beech, (08) Chicory, (32) Vine
ПРЕУВЕЛИЧАВА  
дължи се на ентусиазъм (31) Vervain
дължи се на въображение (09) Clematis, (06) Cherry Plum
за съчувствие и внимание (08) Chicory, (14) Heather
симптомите (14) Heather
ПРЕХОД (33) Walnut
ПРЕЦЕНКИ  
не вярва в собствените си (05) Cerato
подозрителен / недоверчив към преценките на другите (15) Holly
страхува се от (20) Mimulus, (26) Rock Rose
прави прибързани прекалено критични (18) Impatiens, (31) Vervain, (03) Beech
ПРЕЦИЗЕН (31) Vervain, (03) Beech, (27) Rock Water
ПРЕЯЖДАНЕ  
обикновено (31) Vervain, (14) Heather, (08) Chicory
и се чувствува отвратен (10) Crab Apple
неконтролируемо (06) Cherry Plum
помага да се откаже от навика да (33) Walnut, (07) Chestnut Bud
ПРИБЪРЗАН  
действува прибързано (18) Impatiens, (31) Vervain
емоционално раздразнен от физическа привързаност (18) Impatiens
емоционално се чувствува нечист, дължи се на физическа привързаност (10) Crab Apple
ПРИВЕТЛИВОСТ, измамна (01) Agrimony
ПРИВИКВАНЕ  
живот контролиран от (04) Centaury
използвано като средство, за бягство от действителността (01) Agrimony, (09) Clematis
да се откаже от навика виж също и ОТКАЗВАНЕ (33) Walnut, (07) Chestnut Bud
ПРИВЪРЗАН (04) Centaury, (08) Chicory, (24) Pine, (25) Red Chestnut
ПРИДИРЧИВ  
за подробности (10) Crab Apple, (27) Rock Water
за самоусъвършенствуване (27) Rock Water
за чистота (10) Crab Apple
за принципи, които поддържа (31) Vervain
ПРИДИРЧИВОСТ (20) Mimulus, (10) Crab Apple
ПРИДОБИВКИ  
желание да се вкопчва, егоистично (08) Chicory
остава верен на, дължи се на сантиментална привързаност (16) Honeysuckle
подпомага освобождаването от емоционална привързаност към (33) Walnut
ПРИДЪРЖАНЕ към принципи (31) Vervain, (27) Rock Water
ПРИЗВАНИЕ  
несигурен в (36) Wild Oat, (05) Cerato
ПРИЗОВАВА БОЛЕСТИ  
за да получи съчувствие (08) Chicory, (14) Heather
за да манипулира другите (08) Chicory
поради нацупеност / самосъжаление |, (38) Willow
за да избяга от реалността (09) Clematis
за да избяга от страха (20) Mimulus
дължи се липса на увереност (19) Larch
ПРИЗРАЧЕН (29) Star of Bethlehem, (02) Aspen, (26) Rock Rose, (39) Rescue Remedy
ПРИКАЗЛИВ  
обикновено (14) Heather, (08) Chicory, (05) Cerato, (31) Vervain, (01) Agrimony
за себе си (14) Heather
за внимание (14) Heather, (08) Chicory
за окуражаване / направляване (05) Cerato
за миналото (16) Honeysuckle
с обяснения, мнения (31) Vervain
нервно, раздразнително, при страхове (26) Rock Rose, (20) Mimulus, (06) Cherry Plum
нервно, раздразнително, като средство да замаскира неприятностите (01) Agrimony
нетърпеливо (18) Impatiens
ПРИКЛЮЧЕНИЕ  
желание за (09) Clematis
голямо въодушевление при (31) Vervain
няма желание за (37) Wild Rose, (21) Mustard, (23) Olive
ПРИКРИВАНЕ на чувства (01) Agrimony, (22) Oak, (34) Water Violet
ПРИЛЕЖАНИЕ (31) Vervain, (22) Oak
ПРИЛОШАВАНЕ  
обикновено (10) Crab Apple
при пътуване, виж също ЗАБОЛЯВАНЕ и БОЛЕСТИ (28) Scleranthus
ПРИЛОШАВАНЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ с влак, кола и т.н. (39) Rescue Remedy, (28) Scleranthus
ПРИЛОШАВАНЕ ПРИ ПЪТУВАНЕ ПО  ВЪЗДУХ (39) Rescue Remedy, (28) Scleranthus, (33) Walnut
ПРИМЕР, би искал да бъде, другите да го следват (27) Rock Water
ПРИМИРЕНИЕ (37) Wild Rose, (13) Gorse
ПРИНАДЛЕЖНОСТ  
никакво чувство на, дължи се на несигурност (05) Cerato, (19) Larch, (28) Scleranthus
никакво чувство на, дължи се на самотност (14) Heather, (30) Sweet Chestnut, (20) Mimulus
никакво чувство на и чувства огорчение / жалост към себе си (38) Willow, (08) Chicory
никакво чувство на и се чувствува нежелан / отхвърлен (38) Willow, (08) Chicory, (20) Mimulus, (13) Gorse, (10) Crab Apple, (30) Sweet Chestnut
ПРИНАСЯ В ЖЕРТВА  
себе си (27) Rock Water, (24) Pine, (10) Crab Apple, (25) Red Chestnut
себе си като мъченик (27) Rock Water, (08) Chicory
ПРИНЦИПИ, държи строго на (31) Vervain
ПРИПАДАНЕ (09) Clematis
ПРИПОМНЯНЕ  
u е опечален от спомените (16) Honeysuckle
нуждае се от, дължи се на забравяне (09) Clematis
нуждае се от, дължи се на пълен ум (35) White Chestnut, (31) Vervain
нуждае се от, многократно (07) Chestnut Bud, (09) Clematis
дразни се от припомняне на недостатъци (31) Vervain, (32) Vine, (18) Impatiens
   
ПРИПРЯН (18) Impatiens
ПРИСПОСОБЯВА помага да се (33) Walnut
ПРИСПОСОБИМ (37) Wild Rose, (09) Clematis
ПРИСТЪПИ НА ВИНА (24) Pine
ПРИСТЪП НА МАЛОДУШИЕ (02) Aspen, (05) Cerato, (24) Pine, (12) Gentian, (27) Rock Water
ПРОВАЛ  
очаква / страхува се от (19) Larch, (20) Mimulus
бременно усещане за (11) Elm
да достигне високи стандарти (27) Rock Water
проваля другите (24) Pine
ПРОВАЛЯНЕ (12) Gentian
ПРОМЕНЛИВ (05) Cerato, (28) Scleranthus
ПРОМЕНЛИВО НАСТРОЕНИЕ (28) Scleranthus, (21) Mustard, (05) Cerato, (33) Walnut
ПРОМИВАНЕ НА МОЗЪКА  
полезно при (31) Vervain, (32) Vine, (08) Chicory, (27) Rock Water
поддава се на / повлиян от (33) Walnut, (05) Cerato, (09) Clematis, (37) Wild Rose, (04) Centaury, (01) Agrimony
ПРОНИЦАТЕЛЕН (31) Vervain
ПРОПОВЯДВА склонност да (31) Vervain, (03) Beech, (27) Rock Water
ПРОТИВОПОСТАВЯНЕ  
избягва (01) Agrimony, (04) Centaury, (09) Clematis, (20) Mimulus
наслаждава се на (31) Vervain, (32) Vine
ПРОЧИСТВАЩО СРЕДСТВО (10) Crab Apple
ПРОЩАВА  
неспособен да, дължи се на огорчение (38) Willow
неспособен да, дължи се на несправедливост (31) Vervain
охотно го прави, като обвинява себе си (24) Pine, (04) Centaury
ПРОЯВИ НА ДЕСПОТИЗЪМ (32) Vine, (08) Chicory
ПЪЛНОТА  
отвратен от (10) Crab Apple
дължи се на прекалено разглезване,  
действува като опора виж също ЯДЕНЕ (33) Walnut, (04) Centaury, (37) Wild Rose, (13) Gorse
ПЪРГАВ (28) Scleranthus, (21) Mustard, (15) Holly
ПЪТЕШЕСТВИЕ, (халюционно)  
изплашен от (26) Rock Rose, (02) Aspen, (20) Mimulus, (39) Rescue Remedy
обезпокоен от (16) Honeysuckle, (33) Walnut
шокиран от (29) Star of Bethlehem
замислен над (09) Clematis
сцени от миналото в (16) Honeysuckle, (33) Walnut
ПЪТ В ЖИВОТА  
помага да се определи (36) Wild Oat
помага да остане на (33) Walnut
ПЪТУВАНЕ ПО ВЪЗДУХ  
страх от (20) Mimulus, (26) Rock Rose, (39) Rescue Remedy
загрижен, разтревожен при (35) White Chestnut, (02) Aspen
изтощен при (23) Olive
замислен и разсеян, объркан при (09) Clematis
приспособяване след (33) Walnut
неразположение, предизвикано от смяната на часовите пояси (33) Walnut, (09) Clematis, (23) Olive
ПЪХА СИ НОСА (08) Chicory, (14) Heather, (31) Vervain, (05) Cerato
РАБОЛЕПЕН (04) Centaury
РАБОТИ ПРЕКАЛЕНО МНОГО  
склонност към (22) Oak, (31) Vervain, (04) Centaury
изтощен от (23) Olive
РАБОТИ УПОРИТО (22) Oak
РАБОТОХОЛИК  
по природа (31) Vervain, (22) Oak, (27) Rock Water
раболепен (04) Centaury
РАЗБИРАНЕ  
липса на (03) Beech, (32) Vine, (18) Impatiens
понякога, когато е в съответствие със собствените му критерии (08) Chicory, (31) Vervain
РАЗБЪРКАНИ МИСЛИ (01) Agrimony, (35) White Chestnut
РАЗВРАТНОСТ (15) Holly, (08) Chicory, (03) Beech
РАЗВЪЛНУВАН (18) Impatiens, (01) Agrimony, (35) White Chestnut
om подробности (10) Crab Apple
от несправедливост (31) Vervain
РАЗГНЕВЕН (31) Vervain
РАЗГОВОР  
наслаждава се на (14) Heather, (31) Vervain, (01) Agrimony, (08) Chicory
усеща, че му е трудно да води (20) Mimulus, (19) Larch
усеща, че му е трудно да води светски / да бъбри за незначителни неща (34) Water Violet, (18) Impatiens
РАЗДРАЗНЕНИЕ  
от другите / от тривиални въпроси (18) Impatiens, (03) Beech
дължи се на физически ограничения на болестта (22) Oak
дължи се на осуетени планове (31) Vervain, (22) Oak
РАЗДРАЗНИТЕЛЕН (08) Chicory, (01) Agrimony, (35) White Chestnut, (25) Red Chestnut
РАЗДРАЗНИТЕЛНОСТ  
обикновено (18) Impatiens
от маниерите и навиците на другите (03) Beech
дължи се на егоизъм (08) Chicory
дължи се на лошо настроение (15) Holly, (38) Willow
дължи се на разстройване от несправедливост (31) Vervain
РАЗИСКВА, наслаждава се да (31) Vervain
РАЗКАЙВАНЕ (24) Pine
РАЗКАЙВА СЕ (16) Honeysuckle, (24) Pine
РАЗКАЯНИЕ  
с мисли за миналото (16) Honeysuckle
потресен / опечален от (29) Star of Bethlehem
изплашен от (20) Mimulus, (26) Rock Rose
нагласа към (33) Walnut
депресиран от /гнетящ стремеж към (12) Gentian
РАЗМИШЛЯВА  
върху решение на проблема (31) Vervain
върху тревоги / води мислени спорове и диалози (35) White Chestnut
върху бъдещето (09) Clematis
върху миналото (16) Honeysuckle
за себе си (14) Heather, (08) Chicory, (38) Willow
изпълнен със страх за това какво би могло да се случи (02) Aspen
РАЗОЧАРОВАН (12) Gentian
РАЗПАЛЕНОСТ (31) Vervain
РАЗПИЛЯН УМ (09) Clematis, (28) Scleranthus, (06) Cherry Plum
РАЗПЛАКВА СЕ ЛЕСНО  
обикновено (08) Chicory, (38) Willow
дължи се на промяна в настроението (28) Scleranthus
защото е силно чувствителен (33) Walnut, (20) Mimulus, (04) Centaury
дължи се на неопределима депресия / меланхолия (21) Mustard
дължи се на емоционална криза виж също РЕВЛИВОСТ, ЧУВСТВИТЕЛНОСТ u ПЛАЧЛИВОСТ (39) Rescue Remedy
РАЗСЕЯН  
дължи се на инертни мисли (09) Clematis
дължи се на умора (23) Olive
РАЗСЕЯНО ИЗРАЖЕНИЕ (09) Clematis, (37) Wild Rose
РАЗСЕЯНОСТ  
да избегне отговорности (11) Elm
да избегне конфронтация (01) Agrimony
дължи се на липса на интерес / бягство от действителността (09) Clematis, (21) Mustard, (37) Wild Rose, (17) Hornbeam
дължи се на страх (19) Larch, (20) Mimulus, (26) Rock Rose, (39) Rescue Remedy
РАЗСТРОЙВАНЕ  
обикновено (31) Vervain, (33) Walnut
от мудност (18) Impatiens
неконтролируемо (06) Cherry Plum
РАЗТРЕВОЖЕНОСТ  
със смътно очакване (02) Aspen
за благополучието на другите (25) Red Chestnut
скрита, неспокойна (01) Agrimony
РАЗУМ, страх за собствения си (06) Cherry Plum
РАЗЯРЕН (15) Holly, (31) Vervain, (32) Vine, (03) Beech, (06) Cherry Plum
РЕАГИРАЩ  
в отговор на несправедливост или обида (31) Vervain
като резултат от възмущение / самосъжаление (38) Willow, (08) Chicory
като резултат от унижение (31) Vervain, (08) Chicory
като резултат от унижение, но преглътнато (34) Water Violet
злобно или като резултат от омраза / ревност (15) Holly
на авторитарно държане под форма на ярост / неконтролируем гняв (32) Vine, (06) Cherry Plum
РЕВЛИВОСТ  
лесно склонен към (08) Chicory, (38) Willow
поради нестабилност (28) Scleranthus
поради отчаяние (30) Sweet Chestnut
поради крайно изтощение (23) Olive
дължи се на чувствителност (04) Centaury, (20) Mimulus, (33) Walnut, (25) Red Chestnut
лесно се трогва от, дължи се на чувствителност към влияние (33) Walnut
поради сантименталност (16) Honeysuckle, (33) Walnut
скрита / плаче сам, виж също РАЗПЛАКВА СЕ ЛЕСНО, ЧУВСТВИТЕЛНОСТ и ПЛАЧЛИВОСТ (34) Water Violet, (01) Agrimony
РЕВНОСТ (15) Holly
РЕВНОСТЕН (31) Vervain
РЕЗЕРВИРАН  
срамежлив (20) Mimulus
раболепен, слаб (04) Centaury
по избор, дължи се на това,  
че е саможив по природа (34) Water Violet
РЕЗЕРВИРАНОСТ  
дължи се на психическо отсъствие / мечтаене (09) Clematis
дължи се на вдълбочаване в миналото (16) Honeysuckle
дължи се на скръб / шок (29) Star of Bethlehem
дължи се на крайна отпадналост/ празнина (30) Sweet Chestnut
с желание да остане сам (34) Water Violet
страдат чувствителни хора (19) Larch, (20) Mimulus, (04) Centaury, (10) Crab Apple
РЕЛИГИОЗЕН (27) Rock Water, (03) Beech
РЕЛИКВИ  
сантиментален към (16) Honeysuckle
никаква привързаност към (09) Clematis
раздразнен от (18) Impatiens, (03) Beech, (32) Vine
утешен от (04) Centaury, (05) Cerato, (20) Mimulus, (19) Larch, (16) Honeysuckle, (08) Chicory
РЕНТГЕНОВИ ЛЪЧИ  
чувствува се омърсен от (10) Crab Apple
чувствува нужда от защита (33) Walnut, (10) Crab Apple
страх от (20) Mimulus, (26) Rock Rose
постоянна тревога от (35) White Chestnut, (10) Crab Apple
РЕСПЕКТ  
изисква (32) Vine
копнее за, егоистично (08) Chicory
оценява (31) Vervain
достоен за (34) Water Violet
РЕФОРМАТОР (27) Rock Water, (31) Vervain
РЕШЕНИЕ  
неспособен да вземе (28) Scleranthus, (05) Cerato, (36) Wild Oat
добър при взимане на (31) Vervain, (32) Vine, (34) Water Violet
РЕШИТЕЛНОСТ (31) Vervain, (32) Vine, (22) Oak, (27) Rock Water, (18) Impatiens
РИДАНИЕ  
за внимание (08) Chicory, (38) Willow
от крайно отчаяние (30) Sweet Chestnut
от чувство на разкаяние (24) Pine
РОВЕНЕ В МИНАЛОТО (16) Honeysuckle, (24) Pine, (13) Gorse, (38) Willow
РОМАНТИЧЕН (09) Clematis
РЪКОВОДИ  
другите, когато е болен (32) Vine
работите на другите (08) Chicory, (32) Vine, (31) Vervain
РЯЗЪК (18) Impatiens, (03) Beech, (32) Vine
САДИСТИЧЕН  
злобен / изпълнен с омраза (15) Holly
и отмъстителен, с желание да контролира (32) Vine
САМОВГЛЪБЕНОСТ (14) Heather, (38) Willow, (08) Chicory, (03) Beech, (27) Rock Water, (10) Crab Apple
САМОДОВОЛЕН (32) Vine, (08) Chicory, (15) Holly, (03) Beech, (27) Rock Water
САМОЖИВ, като предпочитание (34) Water Violet
дължи се на страх (02) Aspen, (20) Mimulus, (26) Rock Rose, (06) Cherry Plum
дължи се на страх от замърсяване отвън (10) Crab Apple
като признак за самоизмъчване / самоусъвършенствуване (27) Rock Water
дължи се на възмущение, негодувание (38) Willow
САМОИЗМЪЧВАНЕ (04) Centaury, (27) RockWater, (08) Chicory, (38) Willow
САМОКОНТРОЛ  
притежава no натура (34) Water Violet, (22) Oak
липса на (06) Cherry Plum, (15) Holly
може да загуби, когато е сериозно провокиран (31) Vervain
САМОЛИЧНОСТ липса на (05) Cerato, (01) Agrimony, (04) Centaury
САМОЛЮБИЕ липса на (19) Larch, (05) Cerato, (24) Pine, (10) Crab Apple, (11) Elm
САМОМНЕНИЕ (03) Beech, (31) Vervain, (27) Rock Water, (32) Vine
САМОНАБЛЮДЕНИЕ поради вина (38) Willow, (14) Heather, (24) Pine
САМОНАДЕЯН (18) Impatiens, (32) Vine, (34) Water Violet, (31) Vervain, (22) Oak
САМООБВИНЕНИЯ (24) Pine
САМООБЛАДАНИЕ (34) Water Violet, (27) RockWater, (22) Oak
САМООПРЕДЕЛЕНОСТ (31) Vervain, (22) Oak, (27) Rock Water, (32) Vine,
САМООСКЪРБЛЕНИЕ (10) Crab Apple,
САМООТВРАЩЕНИЕ (10) Crab Apple
САМОПОЖЕРТВУВАТЕЛЕН  
по природа (27) Rock Water
за да печели съчувствие (08) Chicory, (38) Willow
САМОСТОЯТЕЛЕН (34) Water Violet, (22) Oak, (32) Vine
САМОСЪЖАЛЕНИЕ (38) Willow, (08) Chicory
САМОТА  
наслаждава се на (34) Water Violet
предпочита, когато работи (18) Impatiens
не харесва (01) Agrimony, (14) Heather, (20) Mimulus, (31) Vervain, (08) Chicory
търси като начин да избяга от действителността (09) Clematis
разбиваща сърцето (29) Star of Bethlehem, (30) Sweet Chestnut
САМОТЕН  
предпочита да бъде (34) Water Violet
страх да бъде (20) Mimulus, (01) Agrimony
не обича да бъде (08) Chicory, (14) Heather
за да работи със собствено темпо (18) Impatiens
САМОУБИЙСТВО  
ирационално желание да извърши (06) Cherry Plum
обмисля, за да избяга от страха (02) Aspen, (01) Agrimony, (26) Rock Rose, (20) Mimulus
страх от извършване (06) Cherry Plum
рационално обмисля, за да избяга от досадата (09) Clematis
рационално обмисля, за да избяга от дълбока депресия (30) Sweet Chestnut, (13) Gorse, (21) Mustard
рационално обмисля, за да се присъедини към единствената си любов (09) Clematis, (16) Honeysuckle
рационално обмисля за самопорицание (24) Pine
обмислено, дължи се на съществуване, свръхобременено от отговорности или натиск, Заб. (35) White Chestnut се препоръчва като добавка към гореизложените. (11) Elm, (19) Larch, (04) Centaury
САМОУВАЖЕНИЕ  
слабо, дължи се на отвращение към себе си (10) Crab Apple
слабо, дължи се на вина / самоукоряване (24) Pine
високо, но желае да бъде по-добър (27) Rock Water
САМОУВЕРЕНОСТ  
липса на (19) Larch
липса на, поради страх (20) Mimulus
липса на, моментна, когато е под натиск (11) Elm
липса на, поради недоверие в себе си (05) Cerato
липса на, поради нерешителност (28) Scleranthus
липса на, поради чувство на безнадеждност (13) Gorse
САМОУКОРЯВАНЕ (24) Pine
САНТИМЕНТАЛЕН (16) Honeysuckle, (33) Walnut, (08) Chicory, (25) Red Chestnut, (04) Centaury, (24) Pine
САРКАСТИЧЕН (15) Holly, (38) Willow, (32) Vine, (03) Beech, (08) Chicory
СВАДЛИВ (38) Willow, (31) Vervain, (15) Holly, (08) Chicory, (03) Beech, (18) Impatiens
СВЕНЛИВОСТ (20) Mimulus
СВЕТЪТ МУ Е КРИВ (38) Willow, (08) Chicory
СВОБОДА  
копнеещо желание за, (от мъка) (30) Sweet Chestnut, (09) Clematis, (01) Agrimony, (06) Cherry Plum
желае, от отговорности (11) Elm
желае, от задължения (04) Centaury
чувствува се клаустрофобично без (34) Water Violet, (18) Impatiens
СВОЕВОЛЕН (32) Vine, (31) Vervain, (03) Beech, (08) Chicory, (18) Impatiens
СВРЪХЕСТЕСТВЕНО  
определен страх от (20) Mimulus, (26) Rock Rose
неопределен страх от (02) Aspen
неконтролируем страх от (06) Cherry Plum, (26) Rock Rose
чувства силно, но нежелателно влияние от (33) Walnut
търси компания на (09) Clematis
СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ  
крие (01) Agrimony
поради слабост (04) Centaury
към силно влияние (33) Walnut
към въображаеми обиди / подозрение (15) Holly, (31) Vervain
СДЪРЖАНЕ самоналага си (27) Rock Water
СДЪРЖАНОСТ  
дължи се на нерешителност (28) Scleranthus, (05) Cerato
дължи се на съмнение (05) Cerato, (12) Gentian
дължи се на страх / опасение (20) Mimulus, (02) Aspen
дължи се на липса на увереност (19) Larch, (05) Cerato
дължи се на подозрителност (15) Holly
СЕБЕЛЮБИЕ (08) Chicory, (14) Heather, (27) Rock Water, (03) Beech, (38) Willow
СЕБЕОТРИЦАНИЕ  
склонен към, по природа (04) Centaury, (24) Pine, (27) RockWater, (25) Red Chestnut
като негов начин на поведение -„не се тревожи за мен" (08) Chicory
СЕБИЧЕН (03) Beech, (32) Vine, (31) Vervain
СЕКС  
не харесва (10) Crab Apple
плаши се от (20) Mimulus, (19) Larch
чувствува, че му пречи (34) Water Violet
прекалено възбуден от (31) Vervain, (18) Impatiens
властвува при (32) Vine
не се интересува от (09) Clematis, (23) Olive, (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
СЕМЕЙСТВО, прекалено загрижен за (08) Chicory, (25) Red Chestnut
СЕПНАТ (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
СЕРВИЛЕН (04) Centaury, (01) Agrimony, (24) Pine
СИГУРЕН В СЕБЕ СИ (32) Vine, (34) Water Violet, (27) Rock Water, (22) Oak
СИГУРНОСТ, (емоционална) търси (05) Cerato, (20) Mimulus, (14) Heather, (08) Chicory
СИЛА  
на характера (32) Vine, (31) Vervain, (22) Oak, (34) Water Violet
самодисциплиниран (27) Rock Water, (34) Water Violet
при въпрос на принципи (31) Vervain
при болест / подкрепя срещу несполука (22) Oak
СИЛЕН (32) Vine
СИЛНО НАПРЕГНАТ (31) Vervain, (27) Rock Water, (18) Impatiens
поради очакване / живот на ръба на острието (02) Aspen
СИМПТОМИ  
завладян от подробности за (10) Crab Apple, (35) White Chestnut
завладян от последиците на, (14) Heather, (20) Mimulus, (35) White Chestnut
неизказан страх от (01) Agrimony, (20) Mimulus, (02) Aspen, (35) White Chestnut
СКЕПТИЧЕН (03) Beech, (32) Vine, (13) Gorse, (15) Holly
СКИТА БЕЗЦЕЛНО В ЖИВОТА  
по природа, дължи се на апатия (37) Wild Rose
дължи се на незадоволени амбиции (36) Wild Oat
дължи се на липса на интерес (09) Clematis
дължи се на разочароващ неуспех / безнадеждност (12) Gentian, (13) Gorse
СЛАБОВОЛЕВ  
по природа (04) Centaury
поради срамежливост / плахост (20) Mimulus
поради липса на увереност (19) Larch
СЛАБОСТ  
съмнение в умствената си сила (17) Hornbeam
слабоволев (04) Centaury
изтощен (23) Olive
СКОВАН (27) Rock Water
СКОВАНОСТ умствена (27) RockWater, (03) Beech, (32) Vine, (31) Vervain
   
СКРИТИ  ЕМОЦИИ  
дължи се на шок (29) Star of Bethlehem
скрити зад бодрост, веселост (01) Agrimony
СКРОМЕН (04) Centaury, (19) Larch, (20) Mimulus
СКРЪБ  
внезапна, шок (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
скърби тихо (34) Water Violet
постоянно скърби отчаяно (30) Sweet Chestnut
душевна болка (30) Sweet Chestnut, (29) Star of Bethlehem
с копнеж по миналото (16) Honeysuckle
с вина / самообвинение (24) Pine
с самоосъждане / нехаресване на себе си (10) Crab Apple
СКУКА  
живота / работата изглеждат пълни с (09) Clematis, (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
раздразнен от (18) Impatiens, (32) Vine, (31) Vervain, (03) Beech
СКЪРБЯЩ  
дължи се на печал / загуба (29) Star of Bethlehem
крайно изоставен / потиснат / обезсърчен (30) Sweet Chestnut
дължи се на самосъжаление (38) Willow, (08) Chicory
по неизвестна причина (21) Mustard
спомняйки си миналото / добрите стари дни (16) Honeysuckle
лесно му въздействуват чувствата (16) Honeysuckle, (33) Walnut, (08) Chicory, (25) Red Chestnut
СЛЕД ШОК (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
СЛЕДВА другите  
дължи се на несигурност (05) Cerato
защото има силно желае да се хареса (04) Centaury
дължи се на липса на самоувереност (19) Larch
СЛИСАН (29) Star of Bethlehem, (09) Clematis
СЛОВООХОТЛИВ (14) Heather, (31) Vervain, (18) Impatiens, (01) Agrimony
СМЕЛОСТ  
притежава общо взето, по природа (22) Oak
на убежденията (31) Vervain
липса на, дължи се на страх (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose
липса на, дължи се на страх от провал (19) Larch
СМУТЕН  
от страх и загриженост за другите (25) Red Chestnut
от събития в живота (30) Sweet Chestnut
от ирационални страхове (06) Cherry Plum
дължи се на шок / лоши новини (29) Star of Bethlehem
СМУЩЕНИЕ (28) Scleranthus, (05) Cerato, (36) Wild Oat
СМЪРТ  
страх от (20) Mimulus, (26) Rock Rose
желае, с ирационално безразсъдство (06) Cherry Plum
желае, като средство да избяга от действителността (01) Agrimony, (09) Clematis
болезнена фикс-идея за (09) Clematis, (21) Mustard, (30) Sweet Chestnut
СМЪРТНО БЛЕДЕН (15) Holly, (31) Vervain, (06) Cherry Plum, (32) Vine
СМЯХ  
за да скрие чувствата (01) Agrimony
нервен (01) Agrimony, (18) Impatiens, (20) Mimulus
неконтролируем (06) Cherry Plum
СНИЗХОДИТЕЛЕН (32) Vine, (34) Water Violet, (27) Rock Water
СНОБИЗЪМ (27) Rock Water, (03) Beech, (14) Heather, (08) Chicory, (32) Vine
СОБСТВЕНИЧЕСКО ЧУВСТВО (08) Chicory, (14) Heather
СПЛАШЕН (04) Centaury, (20) Mimulus, (33) Walnut, (01) Agrimony
СПЛАШВАНЕ (32) Vine
СПОКОЕН (22) Oak, (09) Clematis, (34) Water Violet, (37) Wild Rose, (04) Centaury, (20) Mimulus
СПОКОЙСТВИЕ  
наслаждава се на / нуждае се от, по природа (34) Water Violet, (09) Clematis, (20) Mimulus, (37) Wild Rose, (04) Centaury
търси, дължи се на чувствителност (33) Walnut
търси, дължи се на тревожни мисли (35) White Chestnut, (01) Agrimony, (28) Scleranthus
търси, дължи се на страх за другите или принудителна ситуация (20) Mimulus, (19) Larch
СПОМЕНИ  
носталгични (16) Honeysuckle
сантиментални (33) Walnut, (16) Honeysuckle
които предизвикват вина (24) Pine
които предизвикват печал / скръб (29) Star of Bethlehem, (16) Honeysuckle
които предизвикват самоотвращение (10) Crab Apple
за несправедливост (31) Vervain
които възстановяват лоши чувства / завист (38) Willow
които причиняват неуспех (12) Gentian
СПОРОВЕ  
мислени (35) White Chestnut
наслаждава се на (31) Vervain, (08) Chicory, (38) Willow, (03) Beech
отбягва (01) Agrimony, (09) Clematis, (04) Centaury, (37) Wild Rose, (34) Water Violet
СПОСОБЕН, и благонадежден, сигурен (22) Oak, (34) Water Violet, (32) Vine
но съмняващ се, когато е под натиск (11) Elm
но няма никаква увереност (19)Larch
но лесно се повлиява (33) Walnut
но се тревожи напразно (08) Chicory, (31) Vervain
СПОСОБНОСТ  
липса на увереност в собствената си (19) Larch
липса на увереност, моментна, дължи на натиск / отговорност (11) Elm
липса на вяра / увереност в себе си (19) Larch, (05) Cerato
съзидателна, (положителна) (09) Clematis
агресивно уверен в собствената си (31) Vervain, (32) Vine, (03) Beech, (18) Impatiens
СПОСОБНОСТ ДА ЖЕЛАЕ  
никаква, дължи се на лоша представа за себе си (10) Crab Apple
нуждае се от окуражаване на (05) Cerato
СПРАВЕДЛИВОСТ, голяма вяра в (31) Vervain
СПРАВЯ СЕ  
справя се добре, дори под натиск (22) Oak
справя се добре, докато е под натиск (11) Elm
СПРИХАВ (18) Impatiens, (38) Willow
СПЪВАЩ (03) Beech, (31) Vervain, (32) Vine, (15) Holly, (38) Willow
СРАМЕЖЛИВ (20) Mimulus
СРАМУВА СЕ (10) Crab Apple, (24) Pine
СРЕЩА НА ПОГЛЕДИТЕ избягва нервно, избягва, дължи се на объркване (20) Mimulus, (02) Aspen, (20) Mimulus, (19) Larch, (10) Crab Apple, (24) Pine
избягва, дължи се на свенливост / плахост (20) Mimulus, (04) Centaury
избягва, за да скрие чувствата силна, напрегната (01) Agrimony, (31) Vervain, (32) Vine, (08) Chicory, (14) Heather, (18) Impatiens
напрегната, но възбудена, дължи се на нервна енергия (18) Impatiens
гледа втренчено замечтано /, гледа през предмета близо до лицето, непосредствена (09) Clematis, (14) Heather
СТАНЕ, страхува се, че нещо ще не може да чака нещата да (02) Aspen, (18) Impatiens, (09) Clematis
СТАРЕЕНЕ, желание да обърне наопаки (16) Honeysuckle, (14) Heather, (27) Rock Water
не харесва да гледа собственото си (10) Crab Apple
страх от (20) Mimulus, (26) Rock Rose
СТАРИ ВРЪЗКИ, ДА ПРЕКЪСНЕ (33) Walnut
СТЕСНИТЕЛНОСТ (20) Mimulus, (19) Larch, (06) Cherry Plum
СТОИЦИЗЪМ (34) Water Violet
СТРАДАНИЕ, с готовност, като мъченик (27) Rock Water, (08) Chicory
понася без оплакване (22) Oak, (04) Centaury, (01) Agrimony
работи при, оплаквайки се (38) Willow
СТРАННО УСЕЩАНЕ  
на необяснимо опасение (02) Aspen
на необяснима депресия (21) Mustard
като на ръба на нож (02) Aspen, (18) Impatiens, (31) Vervain
СТРАСТЕН  
възторжен (31) Vervain, (18) Impatiens
неконтролируемо (06) Cherry Plum
СТРАХ  
известна причина, (болест, бедност, болка и т.н.) (20) Mimulus
неизвестна причина (02) Aspen
от тъмнина (02) Aspen, (20) Mimulus
от смъртта (02) Aspen, (20) Mimulus, (26) Rock Rose
от страха (02) Aspen
краен (26) Rock Rose
от лудост (06) Cherry Plum
от провал, фалит (19) Larch
от бъдещето (02) Aspen, (20) Mimulus, (01) Agrimony
за самия себе си, когато е болен / за собственото си здраве (14) Heather, (20) Mimulus
да загуби приятелите си (08) Chicory, (14) Heather, (20) Mimulus
да не полудее / да не загуби контрол (06) Cherry Plum
От Бога (02) Aspen, (20) Mimulus
таен (02) Aspen, (20) Mimulus, (01) Agrimony, (28) Scleranthus
неясен, безпричинен (02) Aspen
за себе си, ако се разболее (14) Heather, (20) Mimulus
отсъствие на, за себе си (25) Red Chestnut
СТРАХЛИВ, no природа (20) Mimulus
СТРАХОВИТИ МИСЛИ (21) Mustard, (06) Cherry Plum, (35) White Chestnut
СТРЕМИ СЕ (22) Oak, (31) Vervain
СТРОГ  
с другите (03) Beech, (08) Chicory, (31) Vervain, (32) Vine
със себе си (27) Rock Water
СУЕВЕРЕН  
обикновено (27) Rock Water, (20) Mimulus, (26) Rock Rose
повлиян от суеверие (33) Walnut
СУЕТЕН (03) Beech, (27) Rock Water, (08) Chicory, (14) Heather
СЦЕНИЧНА ТРЕСКА  
паника, дължи се на (26) Rock Rose, (06) Cherry Plum, (39) Rescue Remedy
тревога преди (35) White Chestnut, (02) Aspen, (20) Mimulus
дължи се на липса на увереност (19) Larch
крие се зад темпераментност (01) Agrimony
СЪВЕТ  
търси (05) Cerato
повлиява се от и го следва (04) Centaury, (05) Cerato, (33) Walnut
не дава, докато не му поискат (34) Water Violet
нетърпелив да даде (08) Chicory, (31) Vervain
наранен, оскърбен ако не получи (08) Chicory
СЪГЛАСЯВА СЕ  
с готовност, с по-добрата преценка (05) Cerato, (04) Centaury
за да запази мира (01) Agrimony, (04) Centaury, (37) Wild Rose
СЪГЛАСЯВАНЕ  
примирение с неизбежното (37) Wild Rose
кротко (04) Centaury
СЪДБОНОСНИ УСЕЩАНИЯ (06) Cherry Plum, (09) Clematis
СЪЗЕРЦАВАЩ (09) Clematis
СЪКРУШЕН (12) Gentian, (38) Willow, (21) Mustard
СЪМНЕНИЕ (12) Gentian, (05) Cerato
СЪНИЩА  
нощни ужаси (02) Aspen, (26) Rock Rose, (39) Rescue Remedy
кошмари (26) Rock Rose, (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
повтарящи се отново и отново (16) Honeysuckle, (24) Pine, (07) Chestnut Bud, (39) Rescue Remedy
мечти, блянове (09) Clematis
живо надарени с въображение (09) Clematis, (31) Vervain, (06) Cherry Plum
СЪН  
спокоен (09) Clematis
неободрителен (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
желание за, дължи се на изтощение (23) Olive
СЪНЛИВОСТ  
замечтана (09) Clematis
дължи се на изтощение (23) Olive
дължи се на летаргия / умствена отпадналост (17) Hornbeam
дължи се на апатия (37) Wild Rose
СЪРДИ СЕ (38) Willow, (08) Chicory
СЪРЕВНОВАВАЩ СЕ (31) Vervain, (32) Vine, (27) Rock Water
СЪСИПАН  
от новини (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
от изтощение (23) Olive
от прекалена работа (31) Vervain, (22) Oak, (04) Centaury
от стрес (31) Vervain, (11) Elm, (01) Agrimony
от кризисна ситуация (39) Rescue Remedy
СЪЧУВСТВИЕ  
желание за (08) Chicory, (14) Heather, (38) Willow
липса на, към другите (03) Beech, (32) Vine, (15) Holly
ТВЪРД КАТО СКАЛА  
и сигурен, може да се разчита на него (22) Oak
и убедително непоколебим (32) Vine
ТВЪРДОГЛАВ (31) Vervain, (32) Vine
ТЕАТРАЛНИЧИ  
за да скрие чувствата / омаловажи ситуацията (01) Agrimony
задоволяващ личните си страсти / търсещ внимание (08) Chicory, (14) Heather, (38) Willow
прекалено ентусиазиран / неудържимо (31) Vervain, (06) Cherry Plum
дължи се на ревност / завист към успеха на другите (15) Holly
дължи се на паника, (виж също СЦЕНИЧНА ТРЕСКА) (39) Rescue Remedy
ТЕРЗАНИЕ (30) Sweet Chestnut, (01) Agrimony
ТИРАНИЧЕН (32) Vine
ТИХ  
обикновено, по природа (02) Aspen, (04) Centaury, (28) Scleranthus, (34) Water Violet
и мечтателен (09) Clematis
и срамежлив (20) Mimulus
ТИШИНА, наслаждава се на (34) Water Violet, (09) Clematis
ТОКСИЧНОСТ, чувство за замърсеност при (10) Crab Apple
ТОЛЕРАНТНОСТ липса на (03) Beech, (08) Chicory, (32) Vine, (31) Vervain, (18) Impatiens
ТОТАЛИТАРЕН (32) Vine
ТОЧНОСТ (27) Rock Water, (31) Vervain, (03) Beech
ТРАВМА (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
ТРАУР  
в скръб (29) Star of Bethlehem
в спомени / връща се към (16) Honeysuckle
с мрачно отчаяние (30) Sweet Chestnut
със самообвинение (24) Pine
с желание за собствената си смърт (09) Clematis
ТРЕВОГА  
неясно предчувствие за (02) Aspen
в компания на други (20) Mimulus, (19) Larch
ТРЕВОЖЕНЕ НАПРАЗНО  
за работите на другите / бърка се в работите на другите (08) Chicory
за другите, дължи се на страх / загриженост (25) Red Chestnut
за подробности, за незначителни неща и чистота (10) Crab Apple
при правене на преценки (05) Cerato
за принципи (31) Vervain
за правилност (27) Rock Water, (31) Vervain
ТРЕПЕРИ  
без причина (02) Aspen
от страх (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose
в резултат на шок (29) Star of Bethlehem
ТРУДНА, работата изглежда (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
ТЪГУВА ЗА РОДНИЯ ДОМ (16) Honeysuckle
ТЪЖЕН (09) Clematis, (16) Honeysuckle
ТЪНЕ, в самосъжаление виж също МЪЧЕНИК (38) Willow, (08) Chicory
ТЪРПЕНИЕ (22) Oak, (27) Rock Water, (31) Vervain, (04) Centaury
УБЕДЕН ОТ ДРУГИТЕ  
против наклонностите си (13) Gorse, (37) Wild Rose, (33) Walnut
поради недоверие в себе си (05) Cerato
поради слабост (04) Centaury
поради нежност (01) Agrimony
поради ревност, завист (15) Holly
да радва другите (04) Centaury
УБЕДИТЕЛЕН ентусиазирано (31) Vervain
тихо, спокойно (34) Water Violet
УБЕЖДЕНИЕ, силно чувство на (31) Vervain, (08) Chicory, (27) Rock Water, (32) Vine
УБИВА  
ирационално желание да (06) Cherry Plum
изпълнено с омраза желание да (15) Holly
прекалено загрижен за случайно избиване на насекомите (25) Red Chestnut, (24) Pine, (04) Centaury
прекалено загрижен за клане на животните (25) Red Chestnut, (24) Pine, (31) Vervain, (04) Centaury
УВАЖЕНИЕ (04) Centaury, (05) Cerato, (01) Agrimony
УВЕРЕНОСТ  
липса на (19) Larch, (05) Cerato, (28) Scleranthus, (11) Elm
УГАЖДАНЕ  
с храна, след това се чувствува отвратен (10) Crab Apple
в представите си, ентусиазирано (31) Vervain
прибързано (18) Impatiens
въздържа се от, поради изтънченост (34) Water Violet
въздържа се от, поради въздържаност (27) Rock Water
нуждае се от предпазване от (33) Walnut
УГРИЗЕНИЕ НА СЪВЕСТТА (24) Pine
УДОБЕН СЛУЧАЙ, възможност  
изпуска, поради съмнение (05) Cerato, (12) Gentian
изпуска, поради липса на самоувереност (19) Larch
изпуска, поради нерешителност (28) Scleranthus
изпуска, поради липса на вяра в интуиция (05) Cerato
изпуска, поради несигурност в в призванието си (36) Wild Oat
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ  
липса на, от амбиции (36) Wild Oat
липса на, от живота (37) Wild Rose, (17) Hornbeam, (13) Gorse, (30) Sweet Chestnut
липса на, от себе си (27) Rock Water, (05) Cerato, (10) Crab Apple
УДОВОЛСТВИЕ  
няма в живота (21) Mustard, (30) Sweet Chestnut
получава в компания на други (14) Heather
получава убеждавайки другите (31) Vervain, (03) Beech, (27) Rock Water
търси (01) Agrimony
получава бидейки ексхибиционист (31) Vervain, (32) Vine
УЕДИНЕНИЕ  
наслаждава се на / нуждае се от (34) Water Violet
УЖАС (26) Rock Rose
УЖАСÉН (26) Rock Rose, (29) Star of Bethlehem
УЛЕГНАЛ, дължи се на безразличие (37) Wild Rose, (17) Hornbeam
дължи се на сънливост (09) Clematis, (23) Olive, (17) Hornbeam
улегнал / почтен начин на живот / саможив характер (34) Water Violet
УМИСЛЕН, прекалено, (изпуска мисъл / мечтателен) (09) Clematis
УМОРА  
поради изтощение (23) Olive
поради безучастност (17) Hornbeam, (37) Wild Rose
от преработване, но продължава да ходи на работа (04) Centaury, (22) Oak, (27) Rock Water
УМОРЕН  
обикновено (23) Olive, (17) Hornbeam
сънлив, дремлив / отсъствуващ (09) Clematis
от живота (30) Sweet Chestnut
УНИЩОЖИТЕЛЕН (15) Holly, (03) Beech
УПЛАХА (29) Star of Bethlehem, (26) Rock Rose
УПЛАШЕН  
обикновено (26) Rock Rose, (20) Mimulus, (02) Aspen
от другите (25) Red Chestnut
без да знае защо (02) Aspen
от лудост (06) Cherry Plum
УПОРИТ (31) Vervain, (32) Vine, (03) Beech
УПОРИТО ВЪЗЛАГА ЗАДАЧИ  
на себе си (27) Rock Water
на другите (03) Beech, (08) Chicory, (32) Vine, (18) Impatiens
УПОРСТВО  
обикновено, по природа (31) Vervain, (32) Vine, (08) Chicory, (03) Beech
за самодисциплина (27) Rock Water
дължи се на неподправена смелост (22) Oak
УПРАВЛЯВА желае да (32) Vine
УПРАВЛЯВАН  
т.к. му липсва вътрешна сила (04) Centaury, (01) Agrimony
дължи се на податливост на влияние (05) Cerato, (33) Walnut
бунтува се срещу опити да бъде (32) Vine, (31) Vervain, (03) Beech
УРАВНОВЕСЕНОСТ  
липса на (28) Scleranthus
притежава (34) Water Violet
УСАМОТЕНИЕ  
избира, предпочита уединението (34) Water Violet
избира, за да работи със свое темпо (18) Impatiens
силно отвращение към (14) Heather
по избор, вместо бягство от действителността (09) Clematis
УСИЛИЕ  
липса на, дължи се на мечтателност (09) Clematis
липса на, дължи се на изтощение (23) Olive, (17) Hornbeam
липса на, дължи се на апатично примирение (37) Wild Rose, (31) Vervain, (18) Impatiens, (27) Rock Water
УСЛОВНОСТИ  
обича (37) Wild Rose, (27) Rock Water
да разруши старите (33) Walnut
УСЛУГА  
наслаждава се да прави (22) Oak, (01) Agrimony, (04) Centaury, (08) Chicory, (25) Red Chestnut
прави с неохота, не му се прави (38) Willow
УСМИХВА СЕ  
за да прикрие чувствата си (01) Agrimony
усеща, че му е тежко да, (депресиран) (21) Mustard, (38) Willow, (13) Gorse, (30) Sweet Chestnut
УСПЕХ  
страх от (19) Larch
песимизъм към (12) Gentian, (19) Larch, (13) Gorse
УСЪРДЕН (31) Vervain
УТЕХА  
нуждае се от, след лоши новини / шок (29) Star of Bethlehem
нуждае се от, след разочарование (12) Gentian
желае за успокоение   , (38) Willow
иска да бъде оставен на мира, за да размишлява (34) Water Violet
УТЕШАВАНЕ, радва се и търси отвращение към (38) Willow, (08) Chicory, (34) Water Violet
УТРЕ  
гледа напред към (09) Clematis
уплашен от (20) Mimulus, (02) Aspen
разтревожен за (35) White Chestnut
не може да чака да дойде (18) Impatiens
УЧИ  
неспособен да се, от опита / грешките (07) Chestnut Bud
УЧУДВА СЕ, на бъдещи събития (09) Clematis
УЯЗВИМОСТ (04) Centaury, (33) Walnut, (28) Scleranthus, (19) Larch, (05) Cerato, (20) Mimulus, (07) Chestnut Bud
ФАНАТИЗИРАНОСТ (31) Vervain, (32) Vine, (03) Beech, (27) Rock Water
ФАНАТИЧЕН (31) Vervain
ФАНТАЗИИ (09) Clematis, (06) Cherry Plum
ФИКСИРАНЕ  
върху проект (31) Vervain
върху несправедливост (31) Vervain
върху себе си (14) Heather, (10) Crab Apple
върху подробности (10) Crab Apple
върху чистота (10) Crab Apple
ФИЛОСОФСКИ  
обикновено, по природа (22) Oak, (09) Clematis, (34) Water Violet, (37) Wild Rose
с твърдо мнение (31) Vervain
ФОБИИ  
известни, обикновено (20) Mimulus, (26) Rock Rose, (35) White Chestnut
за мърсотия / опетняване / погледи (10) Crab Apple
неизвестни / неясни (02) Aspen
ирационални (06) Cherry Plum
ХАЛЮЦИНИРА (06) Cherry Plum, (26) Rock Rose, (09) Clematis, (31) Vervain, (01) Agrimony
ХИГИЕНА, вманиачен на тема (10) Crab Apple
ХИПЕРАКТИВЕН (31) Vervain, (18) Impatiens, (06) Cherry Plum
ХИПНОТИЗИРАН (09) Clematis
ХИПОХОНДРИЯ (14) Heather, (10) Crab Apple
ХИСТЕРИЯ (06) Cherry Plum, (39) Rescue Remedy
ХРАБЪР по природа (22) Oak, (32) Vine, (31) Vervain
усеща, че му е трудно да бъде, поради страх (20) Mimulus, (04) Centaury, (02) Aspen, (26) Rock Rose, (01) Agrimony
усеща, че му е трудно да бъде, поради липса на увереност / несигурност (19) Larch, (28) Scleranthus, (05) Cerato, (04) Centaury
ХУМОР, крие емоциите си зад, като клоун липсва чувство за (01) Agrimony, (38) Willow, (21) Mustard, (13) Gorse
ЦИНИЗЪМ (03) Beech, (32) Vine, (15) Holly, (38) Willow, (13) Gorse
ЦУПИ СЕ, с негодувание с самосъжаление (38) Willow, (08) Chicory, (38) Willow
ЧЕРНА МАГИЯ  
смътно опасение от (02) Aspen
ужасен от (26) Rock Rose
повлиян от (33) Walnut
желае да освободи себе си от (10) Crab Apple, (33) Walnut
ЧЕРНОГЛЕДСТВО, виж също БЕЗПОКОЙСТВО (02) Aspen
ЧЕСТНОСТ, дълбока вяра в (31) Vervain
ЧИСТНИК (10) Crab Apple, (08) Chicory, (27) Rock Water
ЧУВСТВИТЕЛНОСТ  
към шум (09) Clematis, (20) Mimulus, (34) Water Violet, (18) Impatiens
към кавга / конфликт / спор (01) Agrimony, (20) Mimulus, (04) Centaury
чувствителен по природа (33) Walnut, (04) Centaury, (01) Agrimony, (09) Clematis
към критика, виж също РАЗПЛАКВА СЕ ЛЕСНО, РЕВЛИВОСТ u ПЛАЧЛИВОСТ (38) Willow, (08) Chicory, (31) Vervain
ЧУВСТВО за собствено достойнство (34) Water Violet
липса на (24) Pine, (10) Crab Apple, (05) Cerato
ШЕГУВА СЕ, за да омаловажи проблемите (01) Agrimony
ШОК (29) Star of Bethlehem, (39) Rescue Remedy
ШУМ  
отвращение към / спокойствието нарушено от (34) Water Violet, (09) Clematis, (20) Mimulus, (33) Walnut
не търпи / раздразнен от (03) Beech, (18) Impatiens, (38) Willow
ЩАСТИЕ копнее за (09) Clematis, (29) Star of Bethlehem, (30) Sweet Chestnut
ЯДЕНЕ  
лакомо (18) Impatiens, (31) Vervain
отвращение (10) Crab Apple
предпочита да го прави насаме (34) Water Violet
уплашен от (20) Mimulus, (02) Aspen, (26) Rock Rose
ЯЗВИТЕЛЕН (38) Willow, (15) Holly, (03) Beech, (32) Vine
ЯРОСТ  
неконтролируема, ирационална (06) Cherry Plum
дължи се на авторитарност (32) Vine
дължи се на омраза / отмъщение / завист (15) Holly
дължи се на несправедливост / принципност (31) Vervain
дължи се на раздразнителност / нетърпение (18) Impatiens

 


Кой е Д-р Бах
Същност на Цветолечението на Д-р Бах
Често задавани въпроси и отговори
Описание на цветята при деца (Б. Мацарела)
Реперториум за деца (Б. Мацарела)
Кратък въпросник за деца (Б. Мацарела)
Реперториум (Ф. Уилър)
Когато не усещаме ефект
Rescue remedy - капките за спешна помощ
Бременност и кърмене
Приготвяне, приемане, дозировка
Физически симптоми
Често използвани комбинации
Форми на протичане на реакции

Тагове: